Veľkosť písma

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 21. júna 2017 o 18.00 hod.

                                                            

 P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2016

5. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 31.3.2017

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 5 návštevníkov a žiadni členovia on-line