Veľkosť písma

 

Pozemkové spoločenstvo Rokoš, Nitrianske Sučany 242

POZVÁNKA

Pozývame Vás na VALNÉ ZHROMAŽDENIE POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ROKOŠ Nitrianske Sučany.14.04.2018 /Sobota/ o 14:00 hodine v Kultúrnom dome obce Nitrianske Sučany.

Program : 

1. Prezentácia účastníkov od 13,00 do 14,00 hod.
2. Privítanie a úvod
3. Odsúhlasenie programu
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Správa mandátovej komisie o účasti členov na zhromaždení
6. Správa o plnení uznesenia z valného zhromaždenia 3.6.2017
7. Správa o činnosti za rok 2017
8. Správa o hospodárení za rok 2017
9. Správa o ťažbe dreva za rok 2017 a plán ťažby na rok 2018
10. Informácia o právnych sporoch
11. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách a o nových žiadostiach
12. Správa dozornej rady PS Rokoš
13. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017 a odsúhlasenie naloženia so ziskom z
hospodárenia za rok 2017
14. Rôzne – diskusia
15. Schválenie uznesenia zo zasadnutia zhromaždenia
16. Záver

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie. V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii Vašou pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

 

Zasadnutie výboru

Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční 6.4.2017 o 17:00 v kultúrnom dome obce Nitrianske Sučany.

 

 Charakteristika PS : 

Pozemkové spoločenstvo ROKOŠ sa nachádza v južnej časti Strážovských vrchov. Celková výmera spoločenstva je 583,2831 ha. Vedená je v katastrálnom území obce Nitrianské Sučany a bolo založené 11.3.1992. Spoločenstvo vlastní lesné pozemky, trvale trávnaté porasty , vodné plochy, ornú pôdu a iné. Tieto pozemky sú vedené na listoch vlastníctva : 1216,1217,1740,1741,1316,1317,1349,1442,1648. Medzi hlavné činnosti spoločenstva patrí ťažba a odpredaj dreva. Hlavnými drevinami spoločenstva sú Dub Zimný a Buk Lesný. Vedľajšie dreviny sú Hrab, Borovica, Brest, Jaseň a Javory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 28 návštevníkov a žiadni členovia on-line