Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 26. mája 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných a oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor a Ing. Eduard Belák.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková, Ing. Rastislav Bartík a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 4/   R ô z n e

  • Starosta obce predložil poslancom na schválenie zámer obce odkúpiť nehnuteľností:

             od SAD a. s. Prievidza Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza pre potreby obce a to:

  • pozemok parcela reg. “C“ parc. č.1021/73 , výmera 352m2, Zastavané plochy a nádvoria,

  • stavbu súpisné číslo 262, na parcele reg. “C“, parc. č. 1021/73 , Iná stavba , popis stavby , nocovňa pre vodičov.

    Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili zámer obce - odkúpiť uvedené nehnuteľností.

K bodu č. 5/ Interpelácia poslancov

---  

K bodu č. 6/ Diskusia

---  

K bodu č. 7/ Uznesenie

Predsedníčka návrhovej komisie Ing. Mária Briatková prečítala zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 8/ Záver

Starosta obce ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

V Nitrianskych Sučanoch, 26. mája 2017                                                  starosta obce

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková             ........................................

Overovatelia: Ing. Jozef Fodor                    ........................................

                        Ing. Eduard Belák                 ........................................

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line