Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 26. mája 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 22/2017

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

 • Návrhovú komisiu v zložení:           Ing. Mária Briatková

                                                         Ing. Rastislav Bartík

                                                         pán Dušan Bukový

 • Za overovateľov zápisnice:            Ing. Jozef Fodor

                                                        Ing. Eduard Belák            

                                                                                    

  Uznesenie č. 23/2017

  Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

  Zámer obce Nitrianske Sučany odkúpiť nehnuteľností:

  od SAD a. s. Prievidza Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza pre potreby obce a to:

 • pozemok parcela reg. “C“ parc. č.1021/73 , výmera 352m2, Zastavané plochy a nádvoria

 • stavbu súpisné číslo 262, na parcele reg. “C“, parc. č. 1021/73 , Iná stavba , popis stavby , nocovňa pre vodičov.

 Zámer bol schválený viac ako 3/5 - inovou väčšinou všetkých poslancov v počte 7 poslancov, keď za prijatie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, proti prijatiu hlasovalo 0 poslancov,

hlasovania sa zdržalo 0 poslancov.

                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                   starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line