Veľkosť písma

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Počet návštev
VZN č. 3/2015 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci, iných jednorazových sociálnych dávkach občanom s trvalým pobytom na území Obce Nitrianske Sučany. Návštevy: 449
VZN č. 2/2015 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2016 Návštevy: 437
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016 Návštevy: 460
VZN č 5/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nitrianske Sučany Návštevy: 480
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2015 Návštevy: 343
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác prá Návštevy: 203
Všeobecne záväzné nariadenie č 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné Návštevy: 433
Všeobecne záväzné nariadenie č 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových v Návštevy: 453
Všeobecne záväzné nariadenie č 2/2014 o chove a držaní včiel na katastrálnom území obce Nitrianske Sučany Návštevy: 534
VZN č 8/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany Návštevy: 536

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line