Veľkosť písma

Oznam 8.8.2013

Oznámenie

Komisia pre obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k n im v zmysle zákona NR SR č. 180/1995 v platnom znení o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva Vám zasiela na schválenie výpis z registra obnovenej evidencie pozemkov v k. u. Nitrianske Sučany/ ďalej ROEP/, ktorý bude k nahliadnutiu

každú stredu, v čase od 8:00 hodiny do 17:00 hodiny v kultúrnom dome.

Po zápise ROEP budú založené listy vlastníctva na parcely riešené z Vami obdržaného návrhu registra, t.j. parcely, ktorí nie sú evidovaní na listoch vlastníctva, alebo parcely, ktoré sú na listoch vlastníctva s neúplným podielom. Parcely na listoch vlastníctva v sumárnom podiele 1/1 nie sú predmetom tohto konania a nie sú v návrhu registra uvedené.

Do 30 dní od doručenia výpisu je možné podať pripomienku resp. námietku, spolu s odôvodnením komisii ROEP na Obecný úrad Nitrianske Sučany.

Námietky k výpisu z registra posúdi komisia ROEP, ktorá si môže vyžiadať svedecké výpovede, prípadne iné doklady a svojim stanoviskom predloží správnemu orgánu, t.j. Správe katastra Prievidza na rozhodnutie. Na námietky podané po uplynutí lehoty a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, komisia neprihliada.

Varenie gulašu

7. ročník súťaže vo varení gulášu

 

Vážení občania!

V kultúrnom a spoločenskom živote majú v našej obci významné miesto súťažné podujatia pre mládež aj dospelých. Osobitné postavenie si získalo podujatie „súťaž vo varení gulášu“, ktoré sa každoročne v našej obci uskutočňuje.

V tomto roku sa súťaž uskutoční sobotu,

22. júna 2013 o 13:00 hodine,

v priestoroch školského areálu. Srdečne Vás pozýva starostka obce a kultúrna komisia pri OZ, ako organizátori podujatia.

Kvalitu gulášu jednotlivých družstiev bude hodnotiť porota a súťažné družstvá budú ocenené. Počas celého podujatia Vás bude zabávať a do tanca hrať skupina Vega s Majkou Luchavovou a Jožkom Boháčom. Nebude chýbať ani bufet, v ktorom si budete môcť zakúpiť guláš, štrúdľu, víno, pivo a iné občerstvenie.

Vážené občania! Príďte s nami spoločne prežiť sobotňajšie júnové popoludnie a večer.


                      

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 83 návštevníkov a žiadni členovia on-line