Veľkosť písma

Obecná zakáľačka 2013

Obecná zakáľačka.

 

Vážení občania.

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s komisiou kultúry pri OZ v našej obci pripravil aj v tomto roku pre občanov

 

OBECNÚ ZAKÁĽAČKU, spojenú s tanečnou zábavou,

 

na ktorú Vás všetkých srdečne pozýva. Akcia sa uskutoční dňa 20. apríla 2013 od 18:00 hodiny v kultúrnom dome. V rámci programu vystúpi folklórna skupina Boršina, ktorá sa nám predstaví s novým programom “ Veselo pri víne“. Tento program bude prezentovaný o 20:00 hodine v tanečnej sále kultúrneho domu.

Všetkých čaká hodovanie pri pečených klobáskach, jaterničkách, mäsku a neskôr kvalitná kapustnica. Do tanca počas celého večera a noci bude hrať hudba Euforia Band s Julkom Uhlárom a speváčkou Martinkou Hrdou.

Vstupné na celé podujatie, vrátane zakáľačkového taniera, kapustnice, hudby a programu                     „ Veselo pri víne“ bude 3,5 €.

 

Srdečne všetkých občanov na podujatie pozývame.

 

Výber miestnych daní

Správca dane obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 3. apríla 2013 sa začína vyberať daň z nehnuteľností a daň za psa pre rok 2013 na obecnom úrade v Nitr. Sučanoch.

Občania budú prostredníctvom miestneho rozhlasu priebežne oboznámení o vyberaní miestnych daní podľa súpisných čísel domov.

Oprava multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch oznamuje občanom, že multifunkčné ihrisko v našej obci bude z technických príčin, t.j. opravy umelého trávnika pre verejnosť uzatvorené. Vstup na trávnik je do odvolania zakázaný. Ďalšie informácie získate na obecnom úrade.

Odpredaj pozemkov na IBV


Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch oznamuje občanom, že žiadosti na zakúpenie pozemku na individuálnu bytovú výstavbu v časti obce Chrastečky, si môžu ešte podať na obecný úrad do konca mesiaca marca 2013. Bližšie informácie získajú na obecnom úrade.

POZVÁNKA 18.3.2013

             

 

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

Termín zasadnutia: 18. marca 2013 o 18,30 hod. - verejné

 

P R O G R A M:  

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012

5. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2012

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013

7. Vyhodnotenie hlavných úloh obce za rok 2012 a návrh hlavných úloh na rok 2013

8.   Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2013

9. Návrh VZN obce Nitr. Sučany č. 1/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy

     a školského zariadenia

10. Návrh VZN obce Nitr.Sučany č. 2/2013 o verejnom poriadku na území obce

11. Návrh VZN obce Nitr. Sučany č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou počas

     krízových situácii

12. Návrh Smernice č. 1/2013 obce Nitr.Sučany o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek

     s nízkou hodnotou

13. Rôzne

14. Interpelácia poslancov

15. Diskusia

16. Uznesenie

17. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                          starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 38 návštevníkov a žiadni členovia on-line