Veľkosť písma

Vážení občania!

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s OZ organizuje dňa 10. decembra 


1.ročník Sučianskeho vianočnéjarmoku. 


Akcia sa uskutoční na námestí pred kostolom. V stánkoch si budete môcť zakúpiť pečenú klobásu, varené víno, punč, hriaté, grog, lokše a iné špeciality, ľudovo – umelecké výrobky od miestnych majstrov, rôzny vianočný tovar od našich podnikateľov, ako aj výrobky z nášho penziónu. Vianočný jarmok začína o 14:00 hodine, kedy Vás aj pracovníčky miestneho penziónu pozývajú na Deň otvorených dverí. Slávnostné zažatie stromčeka a kultúrny program bude o 16:30 hodine. Všetkých občanov srdečne pozývame.

Oznam

Obec Nitrianske Sučany

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

 

Základnej školy s materskou školou Fr. Madvu Nitrianske Sučany č. 352 ,

972 21 Nitrianske Sučany

      Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR

  č. 437/ 2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

      požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

    - absolvovanie 1. atestácie

    - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

    - predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy

    - znalosť práce s PC a internetom

    - bezúhonnosť

    - základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce v ZŠ

      Požadované doklady:

 

     - žiadosť o účasť na výberovom konaní

     - overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

     - overené kópie dokladov o 1. atestácií

     - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

     - profesijný životopis

     - doklad o dĺžke pedagogickej praxe

     - súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.

       1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

     - písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán

      Prihlášku do výberového konania doručte na adresu : Obec  Nitrianske Sučany č. 242,

                                                                                                972 21 Nitrianske Sučany

         Dátum vyhlásenia výberového konania : 21. 11. 2011

         Uzávierka prijímania prihlášok je:        16. 12. 2011

                   Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ  KONANIENeotvárať“

          Termín a miesto výberového konania uchádzačom spĺňajúcim požiadavky

                                 oznámi rada školy najmenej  - 7 dní pred jeho konaním.

Odpredaj pozemku priamym predajom

Obec Nitrianske Sučany

 

vyhlasuje

 

odpredaj pozemku priamym predajom

 

 

Obec Nitrianske Sučany , č.242, 972 21 Nitrianske Sučany vyhlasuje v zmysle § 9 a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

PRIAMY PREDAJ

na prevod nehnuteľného majetku, vlastník Obec Nitrianske Sučany, katastrálne územie Nitrianske Sučany.

 

TERMÍN PREDKLADANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

10.11.2011 – 28.11.2011(14,00 h).

 

 

Predmet  predaja:

 

Nehnuteľnosť - pozemok v k. ú.  Nitrianske Sučany, zapísaná na liste vlastníctva č. 1:

-  parcela č. 844,  trvalé trávne porasty v rozsahu výmery 935 m2

Ťarchy: bez zápisu

Minimálna východisková cena: 8,78  eur /m2

Špecifikáciu predmetu priameho predaja, ako aj jeho podmienky a časový priebeh nájdete na  www.nitrianskesucany.sk, resp. na Obecnom úrade v Nitrianskych Sučanoch č. 242.

Bližšie informácie na tel. čísle 0465490018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 Mgr. Gabriela Kusá

                                                                                                       starostka obce

 

Vyvesené dňa: ( 10.11.2011)

 

Zvesené dňa:   ( 8.11.2011)

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 28 návštevníkov a žiadni členovia on-line