Veľkosť písma

Pozvánka

 

 

 Pozývame občanov na Silvestra 31.12.2016 do kultúrneho domu na posedenie pri hudbe  s občerstvením o 22,00 hod.  O polnoci sa rozlúčime so starým rokom  ohňostrojom a privítame  Nový rok  2017 vareným vínom na námestí pred  kostolom.

  Všetci ste srdečne vítaní.

 

 

           Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt novoročné pohľadnice  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt novoročné pozdravy na stiahnutie

            Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ohňostroj fotografie 

 

 

 

                                     

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 12. december 2016 o 18.00 hod. - verejné


 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2016 a Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

   v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a) b)

5. Návrh Rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2017 – 2019

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku

   za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy

   a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej

   pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2017

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Vianoce 2016

 

Vážení spoluobčania.

 

Prežívame adventné obdobie, obdobie očakávania najkrajších sviatkov roka , ktorými sú Vianoce.

 

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch Vám pri tejto príležitosti pripravil niekoľko podujatí.

 

V sobotu – 10. decembra   sa na školskom dvore uskutočnia už tradičné vianočné trhy, na ktorých si môžete zakúpiť  nielen rôzne darčekové predmety súvisiace s Vianocami, ale tiež  vianočné dobroty – ako sú vianočné oplátky, punč, varené víno a ostatné.   Súčasťou trhov bude i slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka.   Vianočné trhy začínajú o 14,30 hod.

 

V nedeľu – 11. decembra sa v spolupráci s mužskou speváckou skupinou Domovina uskutoční  v kultúrnom dome v Nitrianskych Sučanoch vianočný program pod názvom :   

„ Ó chýr preblahý“.

 

V programe vystúpia  :

 

Folklórna skupina Bukovina z Kšinnej, Mužská spevácka skupina Domovina, Ľudová hudba súrodencov Michalcových,  tanečná skupina Lentilky zo Základnej umeleckej školy v Novákoch, členovia tanečnej školy Dáriusa Štrbu, huslistka Monika Kytková a ďalší . Začiatok programu je o 17 hod. Vstupné dobrovoľné.

 

Vážení spoluobčania, príďte  sa nadýchať vianočnej atmosféry a  navštívte  nami pripravované podujatia .

koncert vianoce

 

 

Oznam

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje,

že dňa 30. novembra 2016, v čase od 8.00 do 12.00 hodiny

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných

prác na zariadeniach distribúčnej sústavy.

Elektrická eneergia nebude v týchto častiach obce:

od čísla domu 1 po číslo domu 85,

od čísla domu 172 po číslo domu 236,

od čísla domu 353 po číslo domu 363,

od čísla domu 405 po číslo domu 439,

od čísla domu 444 po číslo domu 457,

od čísla domu 474 po číslo domu 486.

Oznam

Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch oznamuje, že dňa 9. novembra 2016 bude obecný úrad zatovrený.

Pracovníci obecného úradu sa zúčastnia odborného semináru k "Elektronizácii územnej samosprávy".

V súrnych prípadoch môžu občania volať na telefónne číslo: 0917/814372

 

                                                                                              

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 52 návštevníkov a žiadni členovia on-line