Veľkosť písma

Silvester 2015

Chcete sa rozlúčiť so starým rokom?

 

Príďte na Silvestra - 31. decembra 2015 o 23.30 hod. na námestie - pred kostol v Nitrianskych Sučanoch. Čaká Vás kultúrny program v podaní mužskej speváckej skupiny z Nitrianskych Sučian, v podaní ktorej odznejú národné a sviatočné piesne. Taktiež bude pre Vás pripravené varené víno a o polnoci ohňostroj. S nástupom nového roku sa k Vám prihovorí pán starosta PhDr. Pavol Caňo a novoročné požehnanie udelí dôstojný pán farár Virág.

Kto sa chce zabávať skôr, môže prísť o 21.00 hod. do kultúrneho domu, kde na Vás čaká hudba a občerstvenie. Vstup je voľný.

Príďte sa pobaviť a dôstojne privítať Nový rok 2016 !

Vianočný pozdrav starostu obce

Končí sa rok, sled dní, týždňov, mesiacov - presýpajúcich sa hodinami času.
Každá chvíľa je pominuteľná a tak aj okamih vyslovenia týchto slov
je už históriou, tak ako všetky prežité dni tohto roku.
Áno - posledné dni starého roku sú plné odpovedí, na to čo bolo
a prvé dni nového roku sú plné otázok, na to, čo bude.

 

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami a príchodom nového roku chcem Vám,
vážení občania Nitrianskych Sučian a Vám všetkým našim rodákom,
v  mene mojom a v mene Obecného úradu Nitrianskych Sučian zaželať,
príjemné prežitie jedných z najväčších kresťanských sviatkov Vianoc a Nového roku:
plné pohody, radosti, plné lásky v kruhu najbližších a hlavne v plnom zdraví.

 

PhDr. Pavol Caňo - starosta obce Nitrianske Sučany

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 4.12.2015

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

Termín zasadnutia: 4. decembra 2015 o 17.00 hod. – verejné zasadnutie

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a

   a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

5. Návrh VZN č. 2/2015 obce Nitrianske Sučany o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a

   prevádzku na dieťa /žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej

   pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2016

6. Návrh VZN č. 3/2015 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky

   v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci, iných jednorazových sociálnych

   dávkach občanom s trvalým pobytom na území obce Nitrianske Sučany

7. Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30. 9. 2015 a Rozpočtové opatrenie č. 5/2015

   v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a/ b/

8. Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na rok 2016 – 2018

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line