Veľkosť písma

Silvester 2015

Chcete sa rozlúčiť so starým rokom?

 

Príďte na Silvestra - 31. decembra 2015 o 23.30 hod. na námestie - pred kostol v Nitrianskych Sučanoch. Čaká Vás kultúrny program v podaní mužskej speváckej skupiny z Nitrianskych Sučian, v podaní ktorej odznejú národné a sviatočné piesne. Taktiež bude pre Vás pripravené varené víno a o polnoci ohňostroj. S nástupom nového roku sa k Vám prihovorí pán starosta PhDr. Pavol Caňo a novoročné požehnanie udelí dôstojný pán farár Virág.

Kto sa chce zabávať skôr, môže prísť o 21.00 hod. do kultúrneho domu, kde na Vás čaká hudba a občerstvenie. Vstup je voľný.

Príďte sa pobaviť a dôstojne privítať Nový rok 2016 !

Vianočný pozdrav starostu obce

Končí sa rok, sled dní, týždňov, mesiacov - presýpajúcich sa hodinami času.
Každá chvíľa je pominuteľná a tak aj okamih vyslovenia týchto slov
je už históriou, tak ako všetky prežité dni tohto roku.
Áno - posledné dni starého roku sú plné odpovedí, na to čo bolo
a prvé dni nového roku sú plné otázok, na to, čo bude.

 

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami a príchodom nového roku chcem Vám,
vážení občania Nitrianskych Sučian a Vám všetkým našim rodákom,
v  mene mojom a v mene Obecného úradu Nitrianskych Sučian zaželať,
príjemné prežitie jedných z najväčších kresťanských sviatkov Vianoc a Nového roku:
plné pohody, radosti, plné lásky v kruhu najbližších a hlavne v plnom zdraví.

 

PhDr. Pavol Caňo - starosta obce Nitrianske Sučany

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 4.12.2015

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

Termín zasadnutia: 4. decembra 2015 o 17.00 hod. – verejné zasadnutie

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a

   a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

5. Návrh VZN č. 2/2015 obce Nitrianske Sučany o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a

   prevádzku na dieťa /žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej

   pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2016

6. Návrh VZN č. 3/2015 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky

   v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci, iných jednorazových sociálnych

   dávkach občanom s trvalým pobytom na území obce Nitrianske Sučany

7. Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30. 9. 2015 a Rozpočtové opatrenie č. 5/2015

   v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a/ b/

8. Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na rok 2016 – 2018

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

Vianočné trhy

 P O Z V Á N K A

 

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupiteľstve

pozývajú všetkých občanov na vianočné trhy. Trhy sa budú konať v našej obci

dňa 5. decembra 2015 t.j. v sobotu od 14.00 hod. - na školskom dvore.

Príďte si pochutnať na varenom víne, vianočnomm punči, pečených klobáskach

a kapustnici.

Občania, ktorí majú záujem o predajný stánok, môžu sa prihlásiť na obecnom úrade.

                            Všetci ste srdečne vítaní                                           

 

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line