Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 13. 6. 2016

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. júna 2016 o 17,30 hod. - verejné

 

 

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci  

   Nitrianske Sučany

5. Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2015 a Výročná správa individuálnej účtovnej

   závierky za rok 2015

6. Rôzne

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Bábkové divadlo

                       Bábkové divadlo 1

Obec-Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci  s kultúrnou komisiou pri OZ pozýva všetky      deti na  vystúpenie bábkového divadla

 

       Severka

 Dňa : 12. júna

  Kedy : o 15,00 hod.

  Kde : v kinosále kultúrneho domu v Nitrianskych   Sučanoch

  Vstupné : 1 Euro  

 

                                             

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia

Výbor a dozorná rada Pozemkového spoločenstva Rokoš v Nitrianskych Sučanoch zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Rokoš Nitrianske Sučany, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 18. júna 2016 o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Nitrianskych Sučanoch. Prezentácia : od 13.00 - 14.00 hod.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií: mandátovej, volebnej, návrhovej, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oboznámenie členov s aktuálnym exekučným konaním voči spoločenstvu

4. Diskusia, rôzne

5. Voľby členov výboru a dozornej rady na roky 2016 - 2021

6. Návrh riešenia exekúcie, návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia

7. Záver

                                                                   Výbor a dozorná rada Pozemkového spoločenstva Rokoš Nitrianske Sučany

OTVÁRANIE STUDNIČIEK

                         

klikni pre otvorenie pozvanky

 

Pozvánka odvysielaná na rádiu Regina

 

Obecný úrad Nitrianske Sučany, Poľovnícke združenie ROKOŠ a mužská spevácka skupina DOMOVINA Vás pozývajú na  kultúrno-spoločenské podujatie  pod názvom

„Otváranie  studničiek“

ktoré sa uskutoční dňa  28.mája 06, t.j. v sobotu,  o 15. hodine v hornom konci  na tzv. Barte námestí, alebo Husacom rinku.

V programe vystúpia :

  • Hosťujúci folklórny súbor Bukovina z Kšinnej
  • Mužská spevácka skupina Domovina
  • Folklórny súbor Boršina
  • Fujarista Dušan Hanes s Michalom Nemčekom  a ostatní

Týmto programom sa chceme vrátiť do minulosti, keď sa s príchodom jari  čistili všetky  potoky,  horské studničky a obecné studne, aby voda v nich zostala čistá . Už naši predkovia si uvedomovali , že e  zachovanie  čistých studničiek znamenalo požehnanie pre celý chotár.  Preto  čistú vodu  v našich potokoch a studničkách požehná  dôstojný pán farár Marek Virág.

Podujatie sa uskutoční za spolufinancovania Fondu na podporu umenia Slovenskej republiky. 

Vážení občania, príďte dňa 28. Mája o 15. Hod. na Barte námestie, kde je pre vás pripravený nielen bohatý kultúrny program, ale i bohaté občerstvenie .

Na Vašu účasť sa tešia organizátori podujatia.  

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line