Veľkosť písma

OTVÁRANIE STUDNIČIEK - video ukážka z podujatia

Krátka 15-minútová foto-video prezentácia z 1.ročníka kultúrneho podujatia „Otváranie studničiek“, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. mája 2016 v Nitrianskych Sučanoch. 

Prezentácia obsahuje zvukové ukážky z vystúpení zúčastnených, ktorými boli:

Fujaristi - D. Hanes, M. Nemček, L. Mokrý

Mužská spevácka skupina Domovina

Terka a Lucka Kovalíčekové

Folklórny súbor Boršina

Folklórny súbor Bukovina z Kšinnej 

 

Podujatie finančne podporil  Fond na podporu umenia.   FPU logo1 modre web

Pozvánka na X. ročník súťaže vo varení gulášu

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupiteľstve srdečne pozýva všetkých občanov dňa 25.6.2016 na X. ročník súťaže vo varení gulášu.

Súťažné podujatie sa bude konať v areáli Základnej školy s materskou školou Fraňa Madvu a začína o 13.00 hod. Pre súťažiacich, ktorých vyhodnotí porota a pre ostatných hostí obec pripraví chutný guláš a občerstvenie v bohato zásobenom bufete.

Podujatím nás bude sprevádzať hudobná skupina Vega spolu s hosťami. Súťažné družstvá sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 23. 6. 2016. Podmienky a bližšie informácie súťaže budú poskytnuté pri prihlásení na obecnom úrade.

Obec – Obecný úrad srdečne pozýva všetkých občanov stráviť príjemné sobotné popoludnie.

 

9181-13819-13614511001

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 13. 6. 2016

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. júna 2016 o 17,30 hod. - verejné

 

 

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci  

   Nitrianske Sučany

5. Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2015 a Výročná správa individuálnej účtovnej

   závierky za rok 2015

6. Rôzne

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Bábkové divadlo

                       Bábkové divadlo 1

Obec-Obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci  s kultúrnou komisiou pri OZ pozýva všetky      deti na  vystúpenie bábkového divadla

 

       Severka

 Dňa : 12. júna

  Kedy : o 15,00 hod.

  Kde : v kinosále kultúrneho domu v Nitrianskych   Sučanoch

  Vstupné : 1 Euro  

 

                                             

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 56 návštevníkov a žiadni členovia on-line