Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia

Výbor a dozorná rada Pozemkového spoločenstva Rokoš v Nitrianskych Sučanoch zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia členov Pozemkového spoločenstva Rokoš Nitrianske Sučany, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 18. júna 2016 o 14.00 hod. v kultúrnom dome v Nitrianskych Sučanoch. Prezentácia : od 13.00 - 14.00 hod.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií: mandátovej, volebnej, návrhovej, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oboznámenie členov s aktuálnym exekučným konaním voči spoločenstvu

4. Diskusia, rôzne

5. Voľby členov výboru a dozornej rady na roky 2016 - 2021

6. Návrh riešenia exekúcie, návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia

7. Záver

                                                                   Výbor a dozorná rada Pozemkového spoločenstva Rokoš Nitrianske Sučany

OTVÁRANIE STUDNIČIEK

                         

klikni pre otvorenie pozvanky

 

Pozvánka odvysielaná na rádiu Regina

 

Obecný úrad Nitrianske Sučany, Poľovnícke združenie ROKOŠ a mužská spevácka skupina DOMOVINA Vás pozývajú na  kultúrno-spoločenské podujatie  pod názvom

„Otváranie  studničiek“

ktoré sa uskutoční dňa  28.mája 06, t.j. v sobotu,  o 15. hodine v hornom konci  na tzv. Barte námestí, alebo Husacom rinku.

V programe vystúpia :

  • Hosťujúci folklórny súbor Bukovina z Kšinnej
  • Mužská spevácka skupina Domovina
  • Folklórny súbor Boršina
  • Fujarista Dušan Hanes s Michalom Nemčekom  a ostatní

Týmto programom sa chceme vrátiť do minulosti, keď sa s príchodom jari  čistili všetky  potoky,  horské studničky a obecné studne, aby voda v nich zostala čistá . Už naši predkovia si uvedomovali , že e  zachovanie  čistých studničiek znamenalo požehnanie pre celý chotár.  Preto  čistú vodu  v našich potokoch a studničkách požehná  dôstojný pán farár Marek Virág.

Podujatie sa uskutoční za spolufinancovania Fondu na podporu umenia Slovenskej republiky. 

Vážení občania, príďte dňa 28. Mája o 15. Hod. na Barte námestie, kde je pre vás pripravený nielen bohatý kultúrny program, ale i bohaté občerstvenie .

Na Vašu účasť sa tešia organizátori podujatia.  

Výstup na Rokoš a "Stavanie mája"

 

 Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami obecného zastupiteľstva, pozývajú občanov na tradičný výstup na Rokoš,

 ktorý sa bude konať dňa 30. apríla 2016 t.j. v sobotu. Zároveň pozývame občanov na posedenie na Hrabovej lúke, kde si

 môžu oddýchnuť a občerstviť sa. Pripravený bude  guláš, čapované pivo a čapovaná kofola.

 Dňa 30. apríla 2016 o 18.00 hod. -  pozývame občanov pred obecný úrad na "stavanie mája". O kultúrny program sa postará

 folklórna skupina Boršina a deti z našej základnej školy.

 

 

Oznam - výber dane z nehnuteľností a dane za psa - za rok 2016

  Správca dane Obec Nitrianske Sučany oznamuje občanom, že dňa 6. apríla 2016 sa začala vyberať daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2016. O výbere     daní - podľa súpisných čísiel domov, budú občania postupne oboznámení

  v miestnom rozhlase.

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 30. 3. 2016

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 30. marca 2016 o 17.30 hod. – verejné

 

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352, ktorej zriaďovateľom je obec Nitrianske Sučany pre školský rok 2016/2017 a ďalšie školské roky

5. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 31. 12. 2015 a Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 v obci Nitrianske Sučany

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 55 návštevníkov a žiadni členovia on-line