Veľkosť písma

POZVÁNKA na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 4.12.2015

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

Termín zasadnutia: 4. decembra 2015 o 17.00 hod. – verejné zasadnutie

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a

   a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016

5. Návrh VZN č. 2/2015 obce Nitrianske Sučany o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a

   prevádzku na dieťa /žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej

   pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2016

6. Návrh VZN č. 3/2015 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky

   v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci, iných jednorazových sociálnych

   dávkach občanom s trvalým pobytom na území obce Nitrianske Sučany

7. Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30. 9. 2015 a Rozpočtové opatrenie č. 5/2015

   v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a/ b/

8. Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na rok 2016 – 2018

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

Vianočné trhy

 P O Z V Á N K A

 

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupiteľstve

pozývajú všetkých občanov na vianočné trhy. Trhy sa budú konať v našej obci

dňa 5. decembra 2015 t.j. v sobotu od 14.00 hod. - na školskom dvore.

Príďte si pochutnať na varenom víne, vianočnomm punči, pečených klobáskach

a kapustnici.

Občania, ktorí majú záujem o predajný stánok, môžu sa prihlásiť na obecnom úrade.

                            Všetci ste srdečne vítaní                                           

 

 

 

 

 

 

Program hodových dní

 

Obec Nitrianske Sučany v spolupráci s komisiami pri Obecnom zastupitaľstve pozýva občanov na Sučianske hodové dni, ktoré sa budú konať dňa 26. a 27. septembra 2015 v našej obci.

 

Program bude nasledovný:

 

Sobota 26. septembra:

Od 12,00 - budú v okolí športového areálu stánky s občerstvením a rôznymi atrakciami.

O 14,00 - súťaž v ručnom pílení dreva a  súťaž v hádzaní pivným sudom.

O 15,30 - majstrovský futbalový zápas Nitrianske Sučany - Nitrianske Pravno.

O 17,30 - kopanie trestných kopov

 

Po skončení súťaží nám profesionálni hasiči z Okresného hasičského a záchranného zboru v Prievidzi predvedú ukážky z ich profesionálnej činnosti.

 

 

                               Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt HASICI FOTO

 

Súčasťou hodovej soboty bude aj krátke vystúpenie FS Boršina.

Sobotňajší deň ukončíme posedením pri hudbe v priestoroch športového areálu.

O bohaté občerstvenie bude postarané.

                                             

Nedeľa 27. septembra:

 

O 13,30 - svätá omša spojená s posvätením úrody s tradičným programom FS Boršina.

                                            

Nedeľné popoludnie bude pokračovať vystúpením detí zo ZŠ , hudobnej skupiny Vega a hosťa - speváka Dušana Grúňa.

                                              Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt skupina vega foto                      

V prípade nepriaznivého počasia sa svätá omša bude konať v kostole a celý kultúrny program v priestoroch kultúrneho domu.

 Všetci ste srdečne vítaní.

Pozvánka na zasadnutie OZ - dňa 17. 9. 2015

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 17. septembra 2015 o 18.00 hod. – verejné zasadnutie

                                                              

 

 

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2015

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

Sučianska kvapka krvi

 

MS  SČK  Nitrianske Sučany

Vás pozýva na odber krvi pod názvom

„Sučianska  kvapka  krvi“

Kedy ? 11. septembra 2015 od 08,00 do 12,00 hod.

Kde ?   Obecný úrad Nitrianské Sučany

Info o darovaní krvi na www.redcross.sk                                                                   

Prineste si so sebou : preukaz totožnosti

preukaz poistenca

legitimáciu darcu krvi

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 53 návštevníkov a žiadni členovia on-line