Veľkosť písma

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 12. decembra 2018   17,30 hod. -   verejné

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

   komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy

   a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

   Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2019

6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Nitrianske Sučany na roky 2018-2023

7. Program odpadového hospodárstva obce Nitrianske Sučany na roky 2016-2020

8. Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.9.2018

9. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

10. Návrh rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2019-2021

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

 

Poézia Vianoc

plagat a3 web

 

 

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch, ktoré sa uskutoční v tanečnej sále v kultúrnom dome

dňa 6. decembra 2018 o 18.00 hodine.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 6. Voľba návrhovej komisie

 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

 8. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov

 9. Určenie platu starostu

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

                                                                           PhDr. Pavol Caňo, v.r.

                                                                           starosta obce

Oznámenie

Váženíá občania.

Na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prievidzi Vás vyzývame, aby ste v termíne do 6. decembra 2018 oznámili na obecný úrad v Nitrianskych Sučanoch chov ošípaných - aj jedného kusa

chovaného pre svoju vlastnú potrebu.

Je potrebné nahlásiť: meno , priezvisko - chovateľa, adresu a počet aktuálne chovaných ošípanaých.

Nakoľko Európska komisia zrušila Slovenskej republike výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, táto registrácia je povinná, kôli šíreniu Afrického moru ošípaných v Európe.

Povinnosť registrácie si môžete splniť:

- osobne na obecnom úrade,

- telefonicky na čísle 046/5490 189

- písomne

- alebo aj elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďakujeme za spoluprácu.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line