Veľkosť písma

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 14. júna 2018 18.30 hod. -  verejné

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh VZN č. 1/2018 obce Nitrianske Sučany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného

   plánu obce Nitrianske Sučany podľa Zmien a doplnkov č. 1

5. Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2017

6. Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.3.2018 a rozpočtové opatrenie č. 2/2018

   v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018

8. Rôzne

9. Interpelácia poslancov

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

                                                                                              PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line