Veľkosť písma

Podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch, ktoré sa uskutoční v tanečnej sále v kultúrnom dome

dňa 6. decembra 2018 o 18.00 hodine.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 6. Voľba návrhovej komisie

 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

 8. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov

 9. Určenie platu starostu

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver

                                                                           PhDr. Pavol Caňo, v.r.

                                                                           starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line