Veľkosť písma

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 12. decembra 2018   17,30 hod. -   verejné

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

   komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy

   a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

   Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2019

6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Nitrianske Sučany na roky 2018-2023

7. Program odpadového hospodárstva obce Nitrianske Sučany na roky 2016-2020

8. Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.9.2018

9. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

10. Návrh rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2019-2021

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Záver

                                                                                               PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 16 návštevníkov a žiadni členovia on-line