Veľkosť písma

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 11. marca 2019 o  18,00 hod. - verejné

                                                                    

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 a Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia Obce Nitrianske

   Sučany za rok 2018

6. Rôzne      

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

                                                                                             PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line