Veľkosť písma

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. júna 2019 o 17,30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2018

6. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2019

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v zmysle § 14 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

8. Rôzne

9. Interpelácia poslancov

10. Diskusia

11. Uznesenie

12. Záver

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line