Veľkosť písma

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

Termín zasadnutia: 12. decembra   2012 o 18.30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na roky 2013 - 2015

        5. Návrhy VZN

           - VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

           a drobné stavebné odpady,

           - VZN č.3/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka

           materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske

           Sučany,

           -VZN č.4/2012 o určení podmienok a podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred

           účinkami nebezpečných látok

      6. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

        7. Rôzne

 8. Interpelácia poslancov

 9. Diskusia

 10. Uznesenie

 11. Záver

 

                                                                                       Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                                 starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line