Veľkosť písma

Správca dane Obec v Nitrianskych Sučanoch upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára 2013 je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňové priznanie k vzniku a zániku dani z nehnuteľností na rok 2013 a k dani za psa , je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára 2013, podľa stavu k 1. januáru 2013.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sú povinní podať len tí občania, ktorí sa v priebehu roku 2012 stali vlastníkmi nehnuteľností a to: kúpou, darom, dedením, kolaudáciou stavby, ktorí odpredali svoju nehnuteľnosť, ktorí pristavili rôzne stavby, ktorí nadobudli preukaz ZŤP/S. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, priznanie podáva jeden z manželov.

Daňové priznanie k dani z psa sú povinní podať len tí občania, ktorí ešte nemajú prihláseného psa do evidencie na obecnom úrade, teda noví vlastníci. Títo noví vlastníci musia prísť osobne na obecný úrad a vypísať si priznanie k dani za psa. Ide o tých občanov, ktorí ešte nikdy neplatili poplatok za psa.

Daň z nehnuteľností a daň za psa podľa nového zákona obec vyrúbi jedným rozhodnutím.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 24 návštevníkov a žiadni členovia on-line