Veľkosť písma

             

 

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: zasadačka na OcÚ

Termín zasadnutia: 18. marca 2013 o 18,30 hod. - verejné

 

P R O G R A M:  

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012

5. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2012

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013

7. Vyhodnotenie hlavných úloh obce za rok 2012 a návrh hlavných úloh na rok 2013

8.   Návrh plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2013

9. Návrh VZN obce Nitr. Sučany č. 1/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy

     a školského zariadenia

10. Návrh VZN obce Nitr.Sučany č. 2/2013 o verejnom poriadku na území obce

11. Návrh VZN obce Nitr. Sučany č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou počas

     krízových situácii

12. Návrh Smernice č. 1/2013 obce Nitr.Sučany o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek

     s nízkou hodnotou

13. Rôzne

14. Interpelácia poslancov

15. Diskusia

16. Uznesenie

17. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

                                                                                          starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 119 návštevníkov a žiadni členovia on-line