Veľkosť písma

Obec Nitrianske Sučany

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

 

Základnej školy s materskou školou Fr. Madvu Nitrianske Sučany č. 352 ,

972 21 Nitrianske Sučany

      Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR

  č. 437/ 2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

      požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

    - absolvovanie 1. atestácie

    - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

    - predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy

    - znalosť práce s PC a internetom

    - bezúhonnosť

    - základná znalosť legislatívy týkajúcej sa pedagogickej a riadiacej práce v ZŠ

      Požadované doklady:

 

     - žiadosť o účasť na výberovom konaní

     - overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

     - overené kópie dokladov o 1. atestácií

     - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

     - profesijný životopis

     - doklad o dĺžke pedagogickej praxe

     - súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.

       1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

     - písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán

      Prihlášku do výberového konania doručte na adresu : Obec  Nitrianske Sučany č. 242,

                                                                                                972 21 Nitrianske Sučany

         Dátum vyhlásenia výberového konania : 21. 11. 2011

         Uzávierka prijímania prihlášok je:        16. 12. 2011

                   Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ  KONANIENeotvárať“

          Termín a miesto výberového konania uchádzačom spĺňajúcim požiadavky

                                 oznámi rada školy najmenej  - 7 dní pred jeho konaním.

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line