Veľkosť písma

                                                                                          Č.j.: 417/2011

                                                                                        Nitrianske Sučany dňa 12.12.2011          

 

P O Z V Á  N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 

Miesto zasadnutia: Obecný úrad - zasadačka OcÚ 

Termín zasadnutia:  15. decembra   2011  o 17.30 hod. - pracovné, o 18.30 hod. - verejné

 

P R O G R A M:   

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Návrh rozpočtu obce na roky 2012 - 2014
  6. Rôzne

-     VZN č. 1/2011 o dani z nehnuteľností a o podmienkach vyberania dane

      z nehnuteľností na území Obce Nitr. Sučany pre rok 2012                                             

-    VZN č. 2/2011 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  v Obci Nitrianske    

      Sučany

-    VZN č. 3/2011 o dani za psa

-    VZN č. 4/2011 o pohrebníctve, prevádzkový poriadok pohrebiska  v Nitrianskych

      Sučanoch

-    VZN č. 5/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej  školy

      a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok

-     VZN č. 6/2011 o spoločnom školskom obvode ZŠ

-     VZN č. 7/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

       v Obci Nitrianske Sučany

-     VZN č. 8/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

       odpady na rok 2012

7.   Interpelácia poslancov

8.   Diskusia

9.   Uznesenie

10. Záver

Mgr. Gabriela   K u s á, v. r.

starostka obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line