Veľkosť písma

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 13. júna 2016 o 17,30 hod. - verejné

 

 

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci  

   Nitrianske Sučany

5. Záverečný účet obce Nitrianske Sučany za rok 2015 a Výročná správa individuálnej účtovnej

   závierky za rok 2015

6. Rôzne

7. Interpelácia poslancov

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line