Veľkosť písma

Obecný úrad Nitrianske Sučany

 Nitrianske Sučany dňa 30. 9. 2016

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

Termín zasadnutia: 10. október 2016 o 18.00 hod. - verejné

 

P R O G R A M:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2016 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a) b)

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line