Veľkosť písma

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 12. december 2016 o 18.00 hod. - verejné


 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2016 a Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

   v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a) b)

5. Návrh Rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2017 – 2019

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku

   za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy

   a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej

   pôsobnosti Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2017

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9. Rôzne

10. Interpelácia poslancov

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

                                                                                                PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                 starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 43 návštevníkov a žiadni členovia on-line