Veľkosť písma

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 12. apríla 2017 o 17.30 hod.

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Plnenie rozpočtu obce k 31. 12. 2016 a Zhodnotenie rozpočtového hospodárenia za rok 2016.

5. Rôzne

6. Interpelácia poslancov

7. Diskusia

8. Uznesenie

9. Záver

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line