Veľkosť písma

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 21. júna 2017 o 18.00 hod.

                                                            

 P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2016

5. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 31.3.2017

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

7. Rôzne

8. Interpelácia poslancov

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line