Veľkosť písma

Miesto zasadnutia: zasadačka OcÚ

                                                                  

Termín zasadnutia: 14. decembra  2017  o   18.00 hod. – verejné

 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej  komisie

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom

   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

   a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany

6. Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 30.9.2017

7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b)

8. Návrh Rozpočtu Obce Nitrianske Sučany na roky 2018-2020

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2017 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy

   a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

   Obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2018

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2017 o výške príspevku zákonného zástupcu

     dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských

     zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany

11. Rôzne

12. Interpelácia poslancov

13. Diskusia

14. Uznesenie

        15. Záver

      

 

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

starosta obce

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 64 návštevníkov a žiadni členovia on-line