Veľkosť písma

P.č.

Dátum zverejnenia

Dokument a jeho názov

Celý dokument

       
 8/2014  28.11. 2014 Kúpna zmluva č. 2/2014 uzatvorená podľa §588 a násl. Občianskeho zákonníka. Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti parcela C KN č. 1190/14, orná pôda s výmerou 17 m2 a parcela C KN č. 1190/15, zastav. plocha a nádvorie s výmerou 36 m2 pre pána Martina Radošányho, bytom Nitrianske Sučany č. 332. Kúpna zmluva č. 2/ 2014 s kupujúcim, pánom Martinom Radošánym, bytom Nitrianske Sučany č. 332 bola zverejnená na internete dňa 27.11. 2014.
 7/2014  28.11. 2014 Obec Nitrianske Sučany zverejnila svoj zámer obce “ Úprava parkovacej plochy pred domom smútku v obci Nitrianske Sučany“ dňa 24.7. 2014. Úprava parkovacej plochy napriek dotácii z MF SR bola uznesením č. 6/ 2014 zo dňa 11.8. 2014 neodhlasovaná pre rok 2014.
 6/2014  28.11. 2014 Obec Nitrianske Sučany zverejnila svoj zámer obce prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Parcela C KN č. 150/3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 50 m2 dňa 23.6. 2014. Kúpno-predajná zmluva s kupujúcou, pani Ľubicou Búrešovou, bytom Nitrianske Sučany bola zverejnená na internete dňa 28.11.2014.

 5/2014

 28.11. 2014

Obec Nitrianske Sučany zverejnila svoj zámer obce prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Parcela C KN č. 150/4, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 48 m2 dňa 23.6. 2014.

 

Kúpno-predajná zmluva s kupujúcim, pánom Martinom Sánym, bytom Nitrianske Sučany bola zverejnená na internete dňa 28.11.

 

2014.

 

 4/2014

 28.11. 2014

Obec Nitrianske Sučany zverejnila

svoj zámer obce prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Parcela C KN č. 65, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 11 m2 dňa 23.6. 2014.

 

Kúpno-predajná zmluva nebola ešte kupujúcim – COOP Jednota Prievidza vypracovaná a podpísaná.

 

3/2014

22.1. 2014

Na základe vyhodnotenia cenových ponúk na realizáciu zámeru obce „Výmena okien, dverí pre Základnú školu s materskou školou Fraňa Madvu Nitrianske Sučany bola vybratá najvýhodnejšia firma – VEVUS s.r.o. 971 01 Prievidza.

 pdf

2/2014

22.1. 2014

 

Na základe vyhodnotenia cenových ponúk na realizáciu zámeru obce Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou“ uskutočnenia prác na zriadení novej triedy pre MŠ a výstavbu priľahlých sociálnych zariadení, bola vybratá najvýhodnejšia firma – BENY- STAV s.r.o. 971 01 Prievidza

 pdf

1/2014

2.1.2014

Obec Nitrianske Sučany zverejňuje svoj zámer obce odpredať pozemok obce na individuálnu bytovú výstavbu vo výmere 8742 m2 na výstavbu 13 rodinných domov v lokalite Chrastečky.

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 13 návštevníkov a žiadni členovia on-line