Veľkosť písma

P.č.

Dátum zverejnenia

Dokument a jeho názov

Celý dokument

16/2013

14.9.2013

Zámer odpredať časť parcely obce KN-E č. 444/2 - zastavaná plocha a nádvorie  výmere 10 m2

 pdf

15/2013

14.9.2013

Zámer obce dať opíliť stromy v obci na ulici smerom k hornej predajni COOP Jednota

pdf

14/2013

28.8.2013

Zámer uzatvorenia dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

 pdf

13/2013

13.7.2013

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianske Sučany

 pdf

12/2013

16.7. 2013

Zámer dať do nájmu na nepodnikateľský účel časť pozemku parcela č. 68, ktorý je na LV č. 1 obce na garážovanie vozidla a uskladnenie strojov

 pdf

11/2013

16.7. 2013

Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce C-KN - parcela číslo 1021/102 o výmere 45 m2, C-KN - parcela číslo 1021/107 o výmere 34 m2

C-KN - parcela číslo 1021/104 o výmere   3 m2,

 pdf

10/2013

8.7.2013

Zámer vyhotovenia polohopisného a výškopisného plánu na parcelu č. 973/16 v k .u. Nitrianske Sučany

 

9/2013

27.6.2013

Zámer na vypracovanie projektov a inžinierskej činnosti pre akciu IBV

 

8/2013

14.6.2013

Zámer aktualizovať dodatkom kúpnu zmluvu s farským úradom zo dňa 4.10.2007 ohľadom zmeny termínov splatnosti splátok kúpnej ceny

 

7/2013

3.6.2013

Zámer odpredať nehnuteľný majetok v odľahlej časti obce, ktoré obec nevyužíva a ani nemá v pláne ich niekedy využívať.

 

6/2013

3.6.2013

Zámer odpredaja nehnuteľnosti v k.u. Nitrianske Sučany parcela č. parcela č. 1021/101 – stavba – obecný úrad a pozemok o výmere 152 m2 a parcela č. 1021/74 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2

 

 

5/2013

29.5.2013

Zámer prevodu časti nehnuteľnosti na parcele KNC č. 448/1 o výmere 10 m2 zastavané plochy v prospech budúceho kupujúceho

 

4/2013

25.3.2013

Plošná inzercia v časopise na odpredaj budovy starého obecného úradu

 

3/2013

8.3.2013

Zámer dať do nájmu časť pozemku o výmere 25 m2 pre umiestnenie typového objektu telekomunikačné zariadenie RSU

 

2/2013

8.3.2013

Zámer predaja parcely č. C-KN č. 441/4 o výmere 75 m2 v zmysle geometrického plánu

 

1/2013

8.3.2013

Zámer predaja parciel E č. 612/1 252 m2-záhrady, č. C-KN 612/2 241 m2 TTP, E č. 613 – 292 m2 TTP, E č. 615 399 m2 záhrady, č. C-KN 607/3 423 m2 záhrady, č. 607/2 1609 m2 TTP

 

 

 

Výsledky zámerov obce

P.č.

Dátum zverejnenia

Výsledok

Celý dokument

 

 

 

 

12/2013

8.8.2013

Uzatvorenie zmluvy o nepodnikateľskom nájme časti pozemku podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/64 Zb. s Branislav Mikula a Simona Mikulová, Nitrianske Sučany č. 474

 pdf

11/2013

1.8. 2013

PDP, s.r.o.  972 21 Nitrianske Sučany č. 387 na predaj sa vzťahuje výnimka uvedená v ustanovení § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

10/2013

23.7.2013

Geomark s.r.o. . Švéniho 6, 971 01 Prievidza

 

9/2013

15.7.2013

TECH PROJEKT s.r.o., ul. Mišíka 42, 071 01 Prievidza

 

8/2013

1.7.2013

Vyhotovenie Dodatku č. 1 s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Nitrianske Sučany

 

7/2013

19.6.2013

Roman Mihálik, 972 21Nitrianske Sučany č. 477, kupujúci má vo svojom vlastníctve susednú nehnuteľnosť, ktorú pravidelne odtrávňoval a inak sa o ňu staral.  

 

 

6/2013

19.6.2013

PDP, s.r.o.  972 21 Nitrianske Sučany č. 387 na základe obchodnej verejnej súťaže

 pdf

5/2013

14.5.2013

Stredoslovenská eneretika – Distribúcia A.S., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

 

4/2013

10.4.2013

Pardon – TO, s.r.o. Bernoláková 1546, 955 01 Topoľčany

 

3/2013

25.3.2013

Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10, 82513 Bratislava

 

2/2013

25.3.2013

Penju Dimov Ivanov a manželka Elena Ivanovová, 972 21 Nitrianske Sučany č. 232

 

1/2013

25.3.2013

Roman Mihálik, 972 21Nitrianske Sučany č. 477

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line