Veľkosť písma

                 
PLNENIE ROZPOČTU OBCE NITRIANSKE SUČANY  K  31.12.2014                
Bežné príjmy       UPR. ROZPOČET PLNENIE % PLNENIA  
v €                
                 
Daňové príjmy       290 577 290 230,40 99,88  
Daňové príjmy-dane z príjmov, dane z majetku                
11103 Výnos dane z príjmov poukáz.samospráve 241 001 241 000,80    
121001 Z pozemkov       18 218 18 217,15    
121002 Zo stavieb       10 823 10 822,10    
121003 Z bytov  a nebyt.priestorov     130 129,12    
                 
Daňové príjmy-dane za špecifické služby                
133001 Za psa       970 970,00    
133012 Za užívania verej.priestranstva(predaj)   435 435,00    
133013 Za komun.odpady a drobné staveb.odpady 19 000 18 656,23    
                 
Nedaňové príjmy       11 689 11 536,13 98,69  
Nedaňové prájmy-príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku                
212002 Z prenajatých pozemkov(náj.zmluvy)   171 171,00    
212002-1 Z nájmu za hrobové miesta   40 40,00    
212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 2 535 2 514,58    
212003 Z prenájmu elektronickej telekom. siete Orange 1 992 1 991,64    
212004 Z prenájmu inventáru v KD     100 94,50    
212004 Z prenájmu veľkoobjemového kontajnera 10 0,00    
                 
Nedaňové príjmy-administratívne poplatky a iné poplatky a platby                
221004 Správne poplatky     2 100 2 053,50    
222003 Za priestupky(pes+stav.konanie)   140 137,27    
223001 Za služby (DS,MR,kopírovanie,OS,štiepkovanie a i.) 1 566 1 555,03    
                 
Nedaňové príjmy-úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,vkladov                
243 Z účtov finančného hospodárenia   25 22,24    
                 
Iné nedaňové príjmy                
292006 Príjmy z náhrad z poistného plnenia   1 460 1 459,39    
292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 900 861,81    
292012 Príjmy z dobropisov     250 239,41    
292027 Iné príjmy-zo separácie odpadu,FS Boršina 400 395,76    
                 
                 
Tuzemské bežné granty a transfery     99 860 99 857,28 99,99  
312001 Transfer na aktivačnú činnosť,protipovod.opatrenia 5 871 5 870,99    
312001 Transfer z recyklač. fondu     779 779,00    
312001 Transfer -VOĽBA PREZIDENTA-I.kolo   545 545,33    
312001 Transfer -VOĽBA PREZIDENTA-II.kolo   514 513,54    
312001 Transfer-Voľby do EP     843 842,99    
312001 Transfer-Komunálne voľby     514 514,01    
312001 Transfer-dieťa v HN-strava     228 228,00    
312001 Transfer-dieťa v HN-školské potreby   50 49,80    
312001 Transfer-ROEP     798 797,35    
312012 Transfer-základná škola     84 605 84 605,00    
312012 Transfer-vzdelávacie poukazy   1 084 1 084,10    
312012 Transfer pre MŠ (Min.školstva)   1 465 1 465,00    
312012 Transfer-na matričnú činnosť   1 833 1 832,87    
312012 Transfer na starostlivosť o život. prostredie 115 114,41    
312012 Transfer na vojnové hroby     132 131,56    
312012 Transfer-evidencia obyv.     403 402,93    
312012 Transfer na odmenu skladníka CO   81 80,40    
                 
Bežné príjmy spolu       402 126 401 623,81 99,87  
                 
Kapitálové príjmy              
231 Príjmy z odpredaja prebyt.majetku   0 0,00    
233001 Z predaja pozemkov     102 168 102167,30    
Tuzemské kapitálové granty a transfery                
322001 Transfer zo ŠR na IPO     7 000 7000,00    
322-3 Transfer z Environm.fondu     0 0,00    
322001 Transfer Z EF na rekonštrukciu verejného osvetlenia 0 0,00    
Kapitálové príjmy spolu     109 168 109167,30 99,99  
                 
Príjmové finančné operácie            
Príjmy z ostatných finančných operácií                
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 32 000 32 000,00    
454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov (rez.fond) 0 0,00    
                 
Príjmové finančné operácie spolu     32 000 32000,00 100,00  
Bežné príjmy         402 126 401 623,81    
Kapitálové príjmy         109 168 109 167,30    
Príjmové finančné operácie         32 000 32 000,00    
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU     543 294 542 791,11 99,91  
                 
Vlastné príjmy rozpočtovej organiz. s právn.subj.         4 217,07 4216,56    
                 
Bežné výdavky         UPR. ROZPOČET PLNENIE    
0.1.1.1    Výdavky verejnej správy     118 531 118 921,30 100,33  
610 Mzdy, platy, služ. príj.a ost.osob. vyrovn., v tom 57 230 57 151,42    
611 Tarifný plat       49 100 49 069,06    
612001 Osobný príplatok     7 100 7 053,86    
614 Odmeny       1 030 1 028,50    
620 Poistné a príspevok do poisťovní, v tom: 22 234 22 156,58    
621 Poistné do zdravotnej poisťovne   4 754 4 740,64    
625001 Na nemocenské poistenie     820 818,26    
625002 Na starobné poistenie     9 900 9 877,53    
625003 Na úrazové poistenie     610 609,59    
625004 Na invalidné poistenie     1 890 1 879,40    
625005 Na poistenie v nezamestnanosti   575 564,08    
625007 Na poistenie do rezervného fondu   3 365 3 348,36    
627 Príspevok do doplnkových poisťovní   320 318,72    
                 
630 Tovary a služby, v tom :     27 930 28 479,31    
                 
631 Cestovné náhrady            
631001 Tuzemské       150 147,87    
631002 Zahraničné       0 0,00    
                 
632 Energie, voda,komunikácie          
632001 Energie-elektrická energia, plyn-Ocú   1600 1506,03    
632002 Vodné       50 34,70    
632003 Telefón, fax,internet, mobilný tel.,poštovné 2 250 2110,61    
                 
                 
633 Materiál              
633001 Interiérové vybavenie      0 0,00    
633002 Výpočtová technika(skener,tonery,zál.zdroj) 793 782,10    
633006 Všeobecný materiál(kanc.,staveb.,ZPOZ a i.) 2 244 2193,87    
633009 Knihy,časopisy,noviny     350 349,09    
633013 Softvér-platby za licencie     720 711,35    
633016 Reprezentačný fond (+plakety,diplomy)   300 261,29    
                 
634 Dopravné              
634001 PHM,oleje       650 644,87    
634002 Servis, údržba autom.,EK,STK   50 47,99    
634003 Povinné zmluvné poistenie(Fabia)   124 123,08    
634003 Havarijné poistenie(Fabia)     136 132,53    
                 
635 Rutinná a štandardná údržba          
635002 Výpočtovej techn. vrátane softvéru a počít.sietí  1 450 1415,26    
635002 Údržba progr.-( z transferu na EO)   0 0,00    
635003 Údržba telekomunikačnej techniky   0 0,00    
635004 Kancelárskych strojov     0 0,00    
635006 Administratívnych budov      1 750 1748,40    
                 
636 Nájomné za nájom            
636001 Budov(garáž SAD)     100 99,23    
                 
637 Služby              
637001 Školenia,kurzy,semináre,porady   250 224,00    
637003 Propagácia,reklama,inzercia   0 0,00    
637004 Všeobecné služby     1 395 1380,43    
637005 Špeciálne služby (revízie, aiditorské a i.) 2 000 1998,06    
637011 Štúdie,expertízy,posudky     0 0,00    
637012 Poplatky a odvody(banke),administr.úverov 1210 1203,69    
637014 Stravovanie pracovníkov     230 215,19    
637015 Poistenie majetku     1164 1160,72    
637016 Prídel do sociálneho fondu   570 561,29    
637023 Kolkové, diaľničné známky   100 93,00    
637026 Odmeny poslancom a členom komisií OZ,ZPOZ,Red.rada 4 880 4876,50    
637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 3 384 4434,75    
637032 Mylné platby     20 19,50    
637035 Daň z úroku       10 3,91    
                 
640 Transfery jednotliv. a neziskov. práv. osobám 11 137 11 133,99    
641009 Príspevok SOÚ Nováky     2 433 2 432,28    
642002 Jednotlivcom,obč. združ.,nadácii   49 48,80    
642006 Členské príspevky     711 710,84    
642012 Odstupné       6 434 6 433,74    
642014 Na činnosť sociálnej komisie   490 488,48    
642014 Udelenie ceny starostu obce   0 0,00    
642014 Príspevok rodine-(požiar)     1000 1 000,00    
642015 Dočasná pracovná neschopnosť(10 dní)   20 19,85    
                 
0.1.3.3 Iné všeobecné služby(matrika)   1 833 1832,87 99,99  
611 Tarifný plat       1 058 1057,48    
621 Poistné do zdravotnej poisťovne   105 105,69    
625001 Na nemocenské poistenie     15 14,80    
625002 Na starobné poistenie     148 148,04    
625003 Na úrazové poistenie     9 8,49    
625004 Na invalidné poistenie     31 31,72    
625005 Na  poistenie  v nezamestnanosti   11 10,58    
625007 Na poistenie do rezervného fondu   51 50,31    
631001 Cestovné       37 36,73    
632003 Poštovné a telekom.služby   43 43,00    
633006 Všeobecný materiál     0 0,00    
633009 Príručka pre matriku     0 0,00    
635002 Údržba programu     9 10,45    
637001 Školenia,kurzy,semináre     208 208,00    
637004 Všeobecné služby     0 0,00    
637026 Ošatné       100 99,58    
642006 Ćlenské       8 8,00    
642015 DPN       0 0,00    
                 
0.1.6.0 Všeobecné služby (VOĽBY-PREZID.,EP,KOMUNÁLNE) 2 416 2 415,87 99,99  
621 Poistné do zdravot.poisťovne   140 140,18    
625002 Na starobné poistenie     57 56,32    
625003 Úrazové poistenie     3 3,20    
625004 Na invalidné poistenie     12 12,05    
625007 Poistné do RFS     19 19,09    
631001 Cestovné       0 0,00    
632003 Poštovné       20 20,00    
633006 Všeobecný materiál     35 35,00    
634001 PHM       35 35,00    
637004 Údržba softweru-služby     119 119,00    
637007 Cestovné náhrady,stravné     342 342,00    
637026 Odmeny členom komisií     1 182 1 181,73    
637027 Odmeny - administratívne práce   150 150,00    
637027-1 Odmeny na dohody-doručenie oznámení,zoznamu kand. 302 302,30    
                 
0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu   700 681,11 97,30  
651 Splácanie úrokov v tuzemsku (ZŠ+KD)   700 681,11    
                 
0.2.2.0 Civilná obrana     81 80,40 99,26  
614 Odmeny a príspevky (skladník CO)   60 59,56    
621 Poistné do zdrav.poisť.     6 5,94    
625001 Na nemocenské poistenie     1 0,86    
625002 Na starobné poistenie     9 8,34    
625003 Na úrazové poistenie     1 0,48    
625004 Na invalidné poistenie     1 1,78    
625005 Na poistenie v nezamestnanosti   1 0,60    
625007 Na poistenie do RFS     2 2,84    
633006 Kancelárske potreby,materiál   0 0,00    
635002 Údržba softweru     0 0,00    
635008 Údržba objektov (sklad CO)   0 0,00    
637027 Odmeny a príspevky (skladník CO)   0 0,00    
                 
0.3.2.0 Ochrana pred požiarmi     0 0,00 0,00  
633006 Všeobecný materiál (hadice,has.prístr. a  i.) 0 0,00    
634001 Pohonné hmoty     0 0,00    
634003 PZP (ZILL)       0 0,00    
                 
0.4.1.2 Všeob.-prac.oblasť-aktivač.činnosť,protipov.opatr. 8 861 8 787,73 99,17  
611 Tarifný plat       4 451 4 410,00    
612001 Osobný príplatok     461 459,46    
621 Poistné do zdrav.poisť.     467 465,18    
625001 Na nemocenské poistenie     66 65,10    
625002 Na starobné poistenie     653 651,27    
625003 Na úrazové poistenie     38 37,23    
625004 Na invalidné poistenie     140 139,56    
625005 Na poistenie v nezamestnanosti   47 46,53    
625007 Na poistenie do RFS     222 220,92    
633004 Pracovné stroje,technika,náradie   1 185 1 183,73    
633006 Všeobecný materiál     65 63,96    
633010 Pracovné odevy, obuv,prac.pomôcky   477 466,99    
633015 Palivo do kosačky     537 527,05    
637001 Školenia       0 0,00    
637015 Poistenie       20 19,50    
637027 Odmeny a príspevky(na dohodu-kosenie) 32 31,25    
                 
0.4.5.1 Cestná doprava     5 911 5 689,06 96,25  
633004 Zastávka-Majer     0 0,00    
633006 Všeobecný materiál (zimná, bežná údržba MK) 200 126,75    
633006 Vybudovanie chodníka (časť Diely)   1 780 1 778,10    
634001 PHM traktor,malotraktor(zimná, bežná údržba MK) 1 500 1 455,09    
634002 Servis, údržba-traktor,štiepkovač   655 630,47    
634003 PZP - traktor,vlečka,štiepkovač   256 204,80    
635010 Bežná údržba ciest, chodníkov (Kobylie -odvodnenie) 1 470 1 467,00    
635010 Bežná údržba ciest (z transferu na cestnú infraš.) 0 0,00    
637005 Kontrola originality, STK      50 26,85    
637027 Odmena vodiča traktora(zimná údržba)   0 0,00    
                 
0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi     23 369 23 329,12 99,83  
633004 Nákup kuka-nádob     633 633,00    
633010 Vrecia na separovaný zber   142 140,84    
633010 Vrecia na separovaný zber- z Recykl.fondu 53 52,80    
637004 Vývoz kuka-nádob     16 850 16 848,41    
637004 Vývoz veľkoobjemových kontajnérov   4 100 4 067,85    
637004 Separovaný zber,kalendáre sep.zberu   750 745,61    
637004 Separovaný zber-z dotácie na ŽP   115 114,41    
637004 Separovaný zber-z Recyklačného fondu   726 726,20    
                 
0.5.4.0 Ochrana prírody a krajiny   0 0,00 0,00  
637004 Opilovanie stromov v obci     0 0,00    
                 
0.6.2.0 Rozvoj obcí     100 86,42 86,42  
6330006 Materiál na údržbu miestneho rozhlasu    100 86,42    
                 
0.6.4.0 Verejné osvetlenie     8 310 8 252,41 99,30  
632001 Elektrická energia     5 400 5 357,00    
633006 Všeobecný materiál     1 072 1 070,33    
633006-1 Vianočná výzdoba (doplnenie)   238 235,08    
635006 Údržba       0 0,00    
637027 Odmena zam.mimoprac.pomeru-údržbár 1 600 1 590,00    
                 
0.8.1.0 Rekreačné a športové služby    5 362 5 351,92 99,81  
632001 Elektrická energia (šatneTJ)   620 612,10    
632002 Vodné       80 77,82    
633006 Všeobecný materiál     0 0,00    
635006 Údržba budovy a športového areálu   0 0,00    
637005 Revízie (šatne TJ)     0 0,00    
637027 Odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru   1162 1 162,00    
642002 Príspevok na činnosť TJ Slovan   3 500 3 500,00    
                 
0.8.2.0.5 Knižnice       500 465,00 93,00  
633009 Knihy do miestnej knižnice   0 0,00    
637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru   500 465,00    
                  
0.8.2.0.9 Kultúrne služby (KD)     8 122 7 992,10 98,40  
632001 Elektrická energia,plyn      4 858 4 851,21    
632002 Vodné       160 157,70    
633001 Interiérové vybavenie - KD     0 0,00    
633004 Inventár a zariadenie do KD   1330 1 325,12    
633006 Všeobecný materiál(na údržbu)   200 161,74    
635006 Údržba budovy     230 219,60    
637002 Činnosť komisie mládeže a  športu   0 0,00    
637002-1 Činnosť komisie školstva     100 42,20    
637002-2 Činnosť FS Boršina     224 223,47    
637002-3 Činnosť speváckeho zboru Ratolesť   100 100,00    
637004 Služby práčovní     320 312,59    
637005 Revízie KD       600 598,47    
                 
0.8.3.0 Vysielacie a vydávateľské služby   56 55,68 99,43  
632003 Koncesionárske poplatky     56 55,68    
                 
0.8.4.0 Cintorínske služby     580 550,40 94,90  
632001 Elektrická energia DS     110 102,60    
632002 Vodné DS       90 81,60    
633001 Interiérové vybavenie DS     0 0,00    
633006 Materiál na údržbu     250 237,79    
633013 Softvér (hrobové miesta)     130 128,41    
635006 Údržba DS,cintorína,brány   0 0,00    
                 
0.9.1.2.1 Základné vzdelanie     24 063 24062,03 100,00  
635006 Údržba budovy ZŠ s MŠ (riešenie havárie) 24 063 24062,03    
                 
10.2.0.2 Opatrovateľská služba     4 847 4 793,92 98,90  
611 Tarifný plat       3 508 3 494,79    
621 Poistné do zdravotnej poisťovne   367 360,41    
625001 Na nemocenské poistenie     53 50,41    
625002 Na starobné poistenie     518 504,61    
625003 Na úrazové poistenie     31 28,66    
625004 Na invalidné poistenie     113 108,03    
625005 Na poistenie v nezamestnanosti   38 35,99    
625007 Na poistenie do rezervného fondu   179 171,12    
637027 Odmeny zamest.mimoprac.pomeru   40 39,90    
642015 Dočasná pracovná neschopnosť   0 0,00    
                 
10.7.0. Sociál. pomoc občan. v hmot. a sociál. núdzi 278 277,80 99,93  
633009 Školské potreby -dieťa v HN   50 49,80    
637014 Strava - dieťa v HN      228 228,00    
                 
Bežné výdavky spolu       213 920 213 625,14 99,86  
                 
Kapitálové výdavky       UPRAV.ROZPOČET PLNENIE % PLNENIA  
                 
0.4.5.1 Cestná doprava     0 0,00    
717001 Parkovisko (dotácia)     0 0,00    
717001 Parkovisko (vlastné)     0 0,00    
                 
0.6.1.0. Rozvoj bývania     20 502 20 501,32 100,00  
711001 Nákup pozemkov na IBV     15 000 15 000,00    
716 Projektová dokumentácia IBV Chrastečky (infraštruk.) 0 0,00    
717001 Infraštruktúra-Chrastečky(vedľajšie náklady) 5 502 5 501,32    
                 
0.6.4.0 Verejné osvetlenie     870 866,84 99,64  
717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia(dotácia) 0 0,00    
717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia(vlastné-5%) 870 866,84    
                 
0.9.1.2.1 Základné vzdelanie     14 566 14 565,02 99,99  
717002 Rekonštrukcia budovy ZŠ(splátky)   6 066 6 066,00    
717002 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ (z dotácie)   8 000 8 000,00    
717002 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ (vlastné)   500 499,02    
                 
Kapitálové výdavky spolu     35 938 35 933,18 99,99  
                 
Výdavkové finančné operácie     UPRAV.ROZPOČET PLNENIE % PLNENIA  
                 
0.1.7.0 Splátky úveru      21 400 21 400,00    
821005 Splátky úveru (istiny)     21 400 21 400,00    
Výdavkové finančné oparácie spolu   21 400 21 400,00 100,00  
                 
Výdavky na prenesené kompetencie (ZŠ)         76 755 76 754,10    
Výdavky na originálne kompetencie (MŠ,ŠJ,ŠKD)         78 257 78 257,06    
  spolu       155 012 155 011,16 99,99  
                 
SUMARIZÁCIA              
v €         UPRAV.ROZPOČET PLNENIE % PLNENIA  
Bežné príjmy         402 126 401 623,81    
Kapitálové príjmy         109 168 109167,30    
Príjmové finančné operácie         32 000 32 000,00    
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou   4 217,07 4 216,56    
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU     547 511,07 547 007,67 99,90  
                 
Bežné výdavky spolu         213 920 213 625,14    
Kapitálové výdavky spolu         35 938 35 933,18    
Výdavkové finančné operácie spolu         21 400 21 400,00    
Výdavky na prenesené a originálne kompet. v školstve   155 012 155 011,16    
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU     426 270 425 969,48 99,93  
                 
                 
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2014 zobralo OZ na vedomie uznesením č.21/2015 zo dňa 27.3.2015.    
                 
V Nitrianskych Sučanoch, dňa 27.3.2015          
                 
                 
                 
                 
                PhDr. Pavol Caňo
                    starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line