Veľkosť písma

24/2012 Alojz Kiaba 972 21 Nitrianske Sučany č.388 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Poskytovanie soc. služby na základe posudku o odkázanosti na soc. službu vydanéhopríslušným samosprávnym orgánom. 1,00 € za jeden pracovný deň 27.9.2012 nestanovený
23/2012 Úrad práce soc. vecí a rodiny, Šumperská č.1 971 01 Prievidza Dodatok č.1 k dohode č. 5/§50j/2012/NP §50j zo dňa 20.3.2012 Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanost 2x526,29 € jeden krát za mesiac 24.9.2012 30.11.2012
22/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia hornej Nitry Topoľčany, ŠKultétyho 9, 955 01 Topoľčany Dohoda o spolupráci pri realizácií opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku Sučianskom v k.u. Nitrianske Sučany, uzatvorená podľa §51 Obč. Zákonníka Odstránenie 500m2 krovia a 10 m3 nánosov z vodného toku Sučiansky do 4 km v k.u. Nitrianske Sučany nestanovená 21.9.2012 30.11.2012
21/2012 Štefan Nádasky a manž.Božena Nádaska rod. Martonkovičová, Rad Tolsteho 711/7 97101 Prievidza Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Novovzniknutá parcela č. C-KN 444/5-zastavaná plocha o výmere 108m2 v zmysle geometrického plánu. Parcela č. E-KN 444/2 zastavaná plocha zostáva vo vlastníctve obce –––––––––– 20.9.2012 nestanovený
20/2012 Marta Miháliková Zmluva č.4/2012 o prenájme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany HM č. 519 - jednohrob 20 € 27.8.2012 27.8.2022
19/2012 Jiřina Radošanyová Zmluva č.3/2012 o prenájme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany HM č. 517/2012 - jednohrob 20 € 23.7.2012 22.7.2022
18/2012 Marta Karcolová Nitrianske Sučany 433 Zmluva č.2/2012 o prenájme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany HM č.520-jednohrob 20 € 20.7.2012 19.7.2022
17/2012 Prima Banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 42/015/09, Dodatok č. 2 Zmena úverových podmienok k existujúcemu úveru scan –––––––– 18.07.2012 18.07.2013
16/2012 Prima Banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11Žilina Dexia Komunál Superlinka, zmluva o kontokorentnom úvere č. 42/040/10, Dodatok č. 2 Predĺženie superlinky o jeden rok scan 3 320 € 18.07.2012 18.07.2013
15/2012 Prima Banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11Žilina Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úver /A/, č. 42/023/10, Dodatok č. 1 Zmena podmienok splácania úveru scan ––––––––– 18.07.2012 25.05.2015
14/2012 LECHEQUEs.r.o. Tomášiková 23/D, 821 Bratislava Komisionárska zmluva Predmetom tejto zmluvy je záväzok Komisionára zariadiť obchodné záležitosti – zabezpečiť poskytovanie Služieb za podmienok dohodnutých v Zmluve Hodnota stravného lístka v zmysle § 152 ods.4 02.07.2012 Na dobu neurčitú
13/2012 P D P, s. r. o, 972 21 Nitrianske Sučany č. 387 Kúpna zmluva Predmetom tejto kúpnej zmluvy je novovzniknutá parcela č. C-KN 444/4 – zastavaná plocha o výmere 120 m2 v zmysle Geometrického plánu 396,00 27.06.2012 nestanovený
12/2012 Štefan Nádasky a manželka Božena Nádaska, Rad Tolstého711/7, 971 71 Prievidza Kúpna zmluva Predmetom zmluvy je odpredaj novovzniknutej parcely č. C-KN 444/5-zastavaná plocha o výmere 108 m2 v zmysle geometrického plánu č.208-58/2012 356,40 € 27.06.2012 nestanovený
11/2012 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3 821 08 Bratislava Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním: Podujatie Zmluva uzavretá podľa §48 Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. udelenie licencie – súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel podľa §18 ods.2 80,40 € 9.5.2012 26.5.2012
10/2012 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3 821 08 Bratislava Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným predvádzaním: Technika Zmluva uzavretá podľa §48 Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. udelenie licencie – súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel podľa §18 ods.2 44,40 € 27.4.2012 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
9/2012 Peter Kucharčík Lichardova 3010 47 Žilina Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Oprávnená osoba bude vykonávať nakladanie s odpadmi, t.j. zber, prepravu a zhodnotenie, alebo zneškodnenie uvedených zložiek v obci Oprávnená osoba si nebude uplatňovať žiadny nárok na finančné vyrovnanie z rozpočtu obce 2.4.2012 Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
8/2012 Ján Macák BP.COM Ul. Urbánková13/10971 01 Prievidza Zmluva o dielo o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v ochrane pred požiarmi Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby pre objekty v majetku a správe obce nasledovné služby: ochrana pred požiarmi a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 40 € štvrťročne 2.4.2012 2.4.2014
7/2012 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Záhradnícka 19 971 01 Prievidza Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2012 Záväzky obce, záväzky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi 48,60 € 23.3.2012 31.12.2012
6/2012 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Šumperská č. 1, 971 01 Prievidza Dohoda č. 5/§50j/2012/NP § 50j Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2 x 526,29 € jeden krát za mesiac 20.03.2012 30.09.2012
5/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia hornej Nitry Topoľčany, Škultétyho 9, 955 01 Topoľčany Zmluva o dielo Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie 2 x 21,43 € jeden krát za mesiac 07.03.2012 30.09.2012
4/2012 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Realizácia stavby Nitrianske Sučany: rekonštrukcia TS a rozšírenie NN siete pre 20 RD pri obchode bezodplatne 21.03.2012 nestanovený
3/2012 Vladimír Šmýkalč. 283, 97221Nitrianske Sučany Zmluva č. 1/2012 o prenajme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany - Hlavný Hrobové miesto 518/štvorhrob (Šmýkalová Irena, užívanie hrobového miesta 2,00 € za 1 rok užívania 18.01.2012 17.01. 2022
2/2012 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy Prevádzkovanie infraštruktúrneho majetku, vodnej stavby „IO Predĺženie vodovodu a vodovodné prípojky“ nestanovená 04.01.2012 31.12.2013
1/2012 Iveta Ondrejková, Pohrebníctvo – Kvetinárstvo, Podhradská 134, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v obci Nitrianske Sučany nestanovená 02.01.2012 nestanovený
30/2012 Účastníci zmluvy sú obce vpočte 25 amesto Nováky, ktoré sa dohodli na tejto zmluve oSpoločnom obecnom úrade Zmluva ozriadení spoločného obecného úradu Predmetom zmluvy je vytvorenie spoločného obecného úradu podľa §20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení   1.1.2013 nestanovený
29/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44/a, 825 11Bratislava Dodatok č. 01 kZmluve ododávke plynu, pre odberateľov kategórie Malé podnikanie aorganizácie zo dňa 10.01.2007 Osobitné dojednanie kZmluve ododávke plynu, pre odberateľov kategórie Malé podnikanie aorganizácie – maloodber č. zmluvy 9103214004   30.11.2012 30.11. 2014
28/2012 Milan Zuberec, Javorinka 123, 8924 01 Galanta Zmluva odielo – dohoda ozmluvnej cene medzi dodavateľom aobjednavateľom vzmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej teplovodnek kotolne na plynové palivo, vykonanie revízie plynového zariadenia   29.11.2012 30.06.2012
27/2012 Beny-stav Prievidza s.r.o. Necpalská 30, 97101 Prievidza Dodatok č. 2 kzmluve odielo uzatvorenej podľa § 536 anásl. Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka ovykonaní stavebného diela Zmena platobných podmienok, zmena termínov splatenia faktúr   29.11.2012 30.06.2012
26/2012 Zita Buková, 972 21 Nitrianske Sučany Zmluva odielo, uzavretá vzmysle § 631 Občianskeho zákonníka Zhotovenie zákuskov kAktívu dôchodcov dňa 08.11.2012 85 € 05.11.2012 08.11.2012
25/2012 Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, 972 71 Nováky Zmluva onajme č. 2/2012, uzatvorená vzmysle zákona č. 116/1990 Zb. onajme apodnájme nebytových priestorov Dočasné užívanie nebytových priestorov základnej školy včase od 11:30 hod. do 18:30 hod. Nájomca je od platenia oslobodený 03.09.2012 nestanovený

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line