Veľkosť písma

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane DPH

Dátum účinnosti / ukončenia

45/2013

František Caňo, 972 21 Nitrianske Sučany č. 74

Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb č. 2/2013

Predmetom dodatku je predĺženie dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti – menšie obecné služby do 30.6.2014

63,07 €

31.12.2013

30.6.2014

44/2013

Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A,

841 04 Bratislava

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 5720017035 zo dňa 1.11.2010 – poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi

Týmto dodatkom sa mení odsek č. 1 – účastníci zmluvy, poistenie stavieb, hnuteľných vecí, strojov a strojných zariadení

nestanovená

21.12.2013

43/2013

Obyvatelia obce – pôvodcovia biologicky rozložiteľného odpadu

Dohoda

O kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu č. 1 - 274 /2013

Predmetom  dohody je zníženie množstva komunálneho odpadu v domácnostiach

nestanovená

20.5.2013

42/2013

Ing. Otto Prostredný

 972 21 Nitrianske Sučany  č.57

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 6/2013

Predmetom tohto dodatku je zmena  parcely E-KN č. 444/6  na C-KN č. 444/6 v zmysle geometrického plánu

33,00€

5.12.2013

41/2013

Veronika Valentovičová,

972 21 Nitrianske Sučany č. 68

Zmluva o najme nebytových priestorov a o najme hnuteľných vecí /nájomná zmluva/ č. 2/2013

Predmetom tejto zmluvy je  prenechanie nájomcovi do užívania nebytové priestory za účelom prevádzky Kaderníctvo Karin

188,20 €

za 1 rok

15.11.2013

31.10.2017

40/2013

VUB, a.s.,

Mlynské nivy 1,

 829 90 Bratislava 25

Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking pre majiteľa služby Elena Ivanovová

Autentifikačné a Bezpečnostné prvky. Dňom podpisu zmluvy zaniká Potvrdenie o využívaní služieb Nonstop Banking

nestanovená

29.10. 2013

39/2013

Zita Buková,

972 21 Nitrianske Sučany č. 414

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

Predmetom zmluvy je zhotovenie zákuskov k Aktívu dôchodcov na dňa 24.10. 2013

70,00 €

24.10. 2013

38/2013

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dohoda o zrušení prílohy č. 3 obchodnej zmluvy č. 306201185

Predmetom zmluvy je Dohoda o zrušení prílohy č. 3 obchodnej zmluvy č. 306201185 s účinnosťou od 23.10.2013 na odbernom mieste č. 30013-33210-0

nestanovená

23.10.2013/

37/2013

Milan Brňa,

Komanského 346/21, 972 23 Dolné Vestenice

Zmluva číslo 6/2013 o prenájme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany - Hlavný

Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto

[524/jednohrob (Brňová Mária)] za dohodnutú

odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve

20,00 €

24.10.2013/ 24.10.2023.

36/2013

Róbert Kiaba ,

 97221 Nitrianske Sučany č. 253

Zmluva číslo 5/2013 o prenájme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany - Hlavný

Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto

[522/jednohrob (Kiabová Emília)] za dohodnutú

odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve

20,00 €

24.10.2013/ 24.10.2023.

35/2013

Lýdia Fischerová,

97221 Nitrianske Sučanyč. 82

Zmluva číslo 4/2013 o prenájme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany - Hlavný

Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto

[506/dvojhrob (Fischer Jaromír] za dohodnutú

odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve

40,00 €

24.10.2013/ 24.10.2023.

34/2013

Marcel Bulla, Nádražná 939, 90873 Veľké Leváre

Zmluva číslo 3/2013 o prenájme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany - Hlavný

Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto

[502/jednohrob (Bullová Mária)] za dohodnutú

odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve

20,00 €

24.10.2013/ 24.10.2023.

33/2013

Valéria Miháliková

972 21 Nitrianske Sučany č.421

Zmluva číslo 2/2013 o prenájme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany - Hlavný

Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto

[521/jednohrob (Július Mihálik)] za dohodnutú

odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve

20,00 €

23.10.2013/ 23.10.2023.

32/2013

Mgr. Monika Kršková, 972 21 Nitrianske Sučany č.365,

Zmluva číslo 1/2013 o prenájme miesta na pohrebisku Nitrianske Sučany - Hlavný

Predmetom zmluvy je nájom veci: hrobové miesto

[523/jednohrob (Krško Jozef)] za dohodnutú

odplatu a za podmienok uvedených v tejto zmluve

20,00 €

21.10.2013/ 21.10.2023.

31/2013

Ing. Otto Prostredný, 972 21 Nitrianske Sučany č. 57

KÚPNA  ZMLUVA

č. 6/2013

uzatvorená medzi

Predávajúcim:  OBEC  Nitrianske Sučany a

Ing. Otto Prostredný, 972 21 Nitrianske Sučany č. 57

Odpredaj časti parcely:

KN-E

č. 444/2 - zastavaná plocha a nádvorie  výmere 10 m2

33,00 €

15.10.2013

30/2013

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Šumperská 1,

971 01 Prievidza

DOHODA  číslo 126/§51/2013 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy

Úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu, pri zabezpečení vykonávania absol. praxe, ktorá je financovaná z ESF a ŠR SR.

nestanovená

01.10.2013/

31.03.2014

29/2013

P D P, s. r. o.  Nitrianske Sučany č. 387

972 21 Nitrianske Sučany

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 5/2013

Doplnenie údajov o druh pozemku

nestanovená

20.9. 2013

28/2013

Obec – Obecný úrad Diviacka Nová Ves

Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi

Spolupráca pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi v súvislosti so zdolávaním požiarova vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách

nestanovená

17.9.2013

27/2013

Branislav Mikula,  Nitrianske Sučany č.474                      Simona Mikulová Nitrianske  Sučany č.474

Z M L U V A    O  nepodnikateľskom  nájme časti  pozemku podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/64 Zb., v platnom znení v súlade so zákonom č.138/91 Zb., v platnom znení o majetku obcí a so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Nitrianske Sučany

Prenajímateľ dáva touto zmluvou do nájmu na nepodnikateľský účel  nájomcovi  časť pozemku uvedeného v čl. II., ods.1 tejto zmluvy na garážovanie vozidla a uskladnenie strojov

1 € na jeden kalendárny rok

7.8.2013 / 7.8.2028

26/2013

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť  Nitrianske Sučany,

D O D A T O K  č.1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 04.10.2007 v Nitrianskych Sučanoch

Aktualizácia údajov kúpnej zmluvy zo dňa 4.10. 2007 zmena termínov  splatnosti splátok kúpnej ceny

1. 16 976,00

2. 15 000,00

3. 15 000,00

1.7.2013 / 31.07.2015

25/2013

P D P, s. r. o.  Nitrianske Sučany č. 387

972 21 Nitrianske Sučany

KÚPNA  ZMLUVA

č. 5/2013

uzatvorená medzi

Predávajúcim:  OBEC  Nitrianske Sučany

P D P, s. r. o.  Nitrianske Sučany č. 387,

odpredaj parciel:

C-KN - parcela číslo 1021/102 o výmere 45 m2

C-KN - parcela číslo 1021/107 o výmere 34 m2

C-KN - parcela číslo 1021/104 o výmere   3 m2

270,60 €

1.8.2013

24/2013

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 10,

 010 11 Žilina

Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere  č. 42/040/10, Dodatok č. 3

Bod 2.2.3.2. sa ruší a nahrádza textom: Dátum posledného Čerpania úveru nesmie byť neskôr ako 1 deň pred dátumom uvedeným v bode 2.2.5.3., t.j. 17.07.2014

200,00 €

16.07.2013 / 17.07.2014

23/2013

Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – č. zmluvy A5413495 SIM karta s pridelením tel č. 0917814372, ident. kód dodatku:6786975

Získaním Dodatku je 10 % zľava na využívanie elektronických komunikačných služieb

 

4.7.2013 / nestanovený

22/2013

SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom,

Zmluva uzatvorená podľa § 48  Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. udelenie licencie – súhlasu na použitie hudobných diel podľa §18 ods.2 písm g/ a h/ autorského zákona

80,40 €

22.6.2013 / 22.6.2013

21/2013

SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3,

821 08 Bratislava

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom,

Zmluva uzatvorená podľa § 48  Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. udelenie licencie – súhlasu na použitie hudobných diel podľa §18 ods.2 písm g/ a h/ autorského zákona

15,84 €

20.4.2013 / 20.4.2013

20/2013

Roman Mihálik, Nitrianske Sučany č. 477,

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/2013

- E č.612/1 - 252

  m2,  záhrady,

- č. C-KN č.612/2

  241 m2 TTP,

- E č.613 - 292

  m2 TTP,

- E č. 615 - 399

  m2 záhrady,

- č. 607/2 – 2032

  m2 TTP

nestanovená

19.6.2013

19/2013

PDP,s.r.o. Nitrianske Sučany č.387,

Kúpna zmluva

č. 4/2013, uzavretá podľa § 588 a násl. OZ

Prevod nehnuteľnosti k.u. Nitr. Sučany parcela č. 1021/74 – stavba – OcU, parcela č. 1021/74 zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2

52 600 € nehnuteľnosť, 180 € náklady na znalecký posudok

19.6.2013

18/2013

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8 01047 Žilina

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, uzatvorená podľa § 50 a zák. č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka

Predmetom je záväzok zmluvných strán uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod časti nehnuteľnosti na parcele KNC č. 448/1 zastavané plochy o výmere 10 m2 v prospech budúceho kupujúceho

Na základe znaleckého posudku

14.5.2013 / Do 30 dni od vyhotovenia geometrického plánu

17/2013

Ing. Katarína Šašková,

Medvedzie 119,

027 44 Tvrdošín, licencia na poskytovanie

Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác za rok 2012

Dodávateľ v súlade so zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve zabezpečí overenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2012.

900,00 €

28.5.2013 / 31.12.2013

16/2013

Slovak Telecom, a.s Karadžičová 10, 82513 Bratislava

Zmluva o nájme pozemku

Nájomca preberá do nájmu časť pozemku o výmere 25,00 m2 pre umiestnenie typového objektu telekomunikačné Zariadenie RSU

50,00 €

25.3.2013 / 31.3.2028

15/2013

Stredoslovenská energetika, a. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, odberné miesto 6208271

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ elektriny dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanú elektrinu, pre odberné miesto KD-KINO

Podľa cenníka dodávky elektriny TOP 14-16 l. pre príslušný kalendárny rok

21.3.2013 / 31.12.2016

14/2013

Stredoslovenská energetika, a. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, odberné miesto 6208270

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ elektriny dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanú elektrinu, pre odberné miesto MIEST. OSVET. STRED. - KD

Podľa cenníka dodávky elektriny TOP 14-16 l. pre príslušný kalendárny rok

21.3.2013 / 31.12.2016

13/2013

Stredoslovenská energetika, a. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, odberné miesto 6208269

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ elektriny dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanú elektrinu, pre odberné miesto OSVET. STRED.

Podľa cenníka dodávky elektriny TOP 14-16 l. pre príslušný kalendárny rok

21.3.2013 / 31.12.2016

12/2013

Stredoslovenská energetika, a. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, odberné miesto 6208268

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ elektriny dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanú elektrinu, pre odberné miesto KULTURNY DOM

Podľa cenníka dodávky elektriny TOP 14-16 l. pre príslušný kalendárny rok

21.3.2013 / 31.12.2016

11/2013

Stredoslovenská energetika, a. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, odberné miesto 6208267

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ elektriny dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanú elektrinu, pre odberné miesto OSV. STRED. STDION

Podľa cenníka dodávky elektriny TOP 14-16 l. pre príslušný kalendárny rok

21.3.2013 / 31.12.2016

10/2013

Stredoslovenská energetika, a. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, odberné miesto 6208260

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ elektriny dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanú elektrinu, pre odberné miesto VO TRAFO

Podľa cenníka dodávky elektriny TOP 14-16 l. pre príslušný kalendárny rok

21.3.2013 / 31.12.2016

9/2013

Stredoslovenská energetika, a. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, odberné miesto 6208266

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ elektriny dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanú elektrinu, pre odberné miesto VO TR. MAJER

Podľa cenníka dodávky elektriny TOP 14-16 l. pre príslušný kalendárny rok

21.3.2013 / 31.12.2016

8/2013

Stredoslovenská energetika, a. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, odberné miesto 6208265

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ elektriny dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanú elektrinu, pre odberné miesto Starý OcU

Podľa cenníka dodávky elektriny TOP 14-16 l. pre príslušný kalendárny rok

21.3.2013 / 31.12.2016

7/2013

Stredoslovenská energetika, a. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie, odberné miesto 6208263

Zmluvou sa zaväzuje Dodávateľ elektriny dodávať Odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu, Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodanú elektrinu, pre odberné miesto Dom smútku

Podľa cenníka dodávky elektriny TOP 14-16 l. pre príslušný kalendárny rok

21.3.2013 / 31.12.2016

6/2013

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní regionálnych podujatí a materiálov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2013

Obec prevedie na účet RKC v Prievidzi čiastku 0,04 € na obyvateľa a zabezpečí účasť na podujatiach, ktoré RKC pripraví

48,52

27.3. 2013 / 31.12.2013

5/2013

TJ Slovan Nitrianske Sučany, občianske združenie,

972 21 Nitrianske Sučany č. 324

Zmluva o poskytnutí dotácie

Poskytnutie finančnej dotácie maximálne do výšky sumy schválenej v rozpočte obce Nitr. Sučany za účelom podpory a rozvoja mládežníckeho futbalu v obci

3 500

2.1.2013 / 31.10.2013

4/2013

Penju Dimov Ivanov, rodený Ivanov a manž. Ing. Elena Ivanovová, rod. Mokrá, 972 21 Nitrianske Sučany č. 232

Kúpna zmluva č. 2/2013

Predmetom tejto zmluvy je novovzniknutá parcela č. C-KN  č.441/4 – zastavaná plocha o výmere 75 m2 v zmysle geometrického plánu 

247,50

25.3..2013 / nestanovený

3/2013

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom

Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie – súhlasu Používateľovi na použitie hudobných diel podľa § 18 ods. 2 písm. g/ a h/ autorského zákona 

72,00

8.2.2013 / 8.2.2013

2/2013

Roman Mihalik,

972 21 Nitr. Sučany, č. 477

Kúpna zmluva č. 1/2013

Predaj parciel:

- E č.612/1 - 252

  m2,  záhrady,

- č. C-KN č.612/2

  241 m2 TTP,

- E č.613 - 292

  m2 TTP,

- E č. 615 - 399

  m2 záhrady,

- č. C-KN 607/3 -

  423 m2 záhrady

- č. 607/2 – 1609

  m2 TTP

6 432,00

25.3.2013 / 31.5.2013

 

 

 

 

 

 

1/2013

Ministerstvo hospodárstva  SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Bajkalská  27,

 827 99 Bratislava

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytovaní NFP zo strany poskytovateľa

249 647,65

18.1.2013 / 31.8.2020

 

Zmluva

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line