Veľkosť písma

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane DPH

Dátum účinnosti / ukončenia

36/2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

971 01 Prievidza

Dodatok č. 1 k dohode č. 35/§52/2014 zo dňa 31.7. 2014

Predmetom  dodatku je úprava práv a povinností týkajúcich sa spolufinancovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec aj s prostriedkov ESF

nestanovená

3.12.2014

35/2014

Kupujúci č. 1. Ľubica Búrešová 972 21 Nitrianske Sučany

Kupujúci č. 2

Martin Sány 972 21 Nitrianske Sučany

Kúpna zmluva č. 1/2014 uzatvorená podľa §588 a násl. Občianskeho zákonníka

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti parcela C KN č. 150/3, diel 1, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 50 m2, parcela C KN č. 150/4, diel 2, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 48 m2

Kupujúci 1. 165,00€

Kupujúci 2. 158,40 €

28.11.2014

34/2014

Martin Radošány

972 21 Nitrianske Sučany č. 332

Kúpna zmluva č. 2/2014 uzatvorená podľa §588 a násl. Občianskeho zákonníka

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti parcela C KN č. 1190/14, orná pôda s výmerou 17 m2 a parcela C KN  č. 1190/15, zastav. plocha a nádvorie s výmerou 36 m2.

174,90 €

27.11.2014

33/2014

Ján Šmýkal

972 21 Nitrianske Sučany č. 364

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti, pozemok CKN parc. č. 973/234 o výmere 651 m2, zastavané plochy a nádvoria do svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine za účelom IBV v často obce Chrastečky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a v zmysle zákona č. 238/91 Zb. o majetku obci

12 369,00 €

27.10.2014

32/2014

Zita Buková

972 21 Nitrianske Sučany č. 414

Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka

Predmetom zmluvy je výroba zákuskov na aktív dôchodcov dňa 15.10 2014

68,00 €

14.10.2014

31/2014

Ing. Ľubomír ŠALAGA,

 trvalý pobyt

Dlhá 369/32,

971 01 Prievidza

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti, pozemok CKN parc. č. 973/28 o výmere 600 m2, zastavané plochy a nádvoria do svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine za účelom IBV v často obce Chrastečky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a v zmysle zákona č. 238/91 Zb. o majetku obci

11 400,00€

30.9.2014

30/2014

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11,

 010 11 Žilina

Zmluva o bežnom  účte

Predmetom zmluvy je vytvorenie bežného účtu  v súlade s § 708 a násl. §§ Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb a Všeobecnými obchodnými podmienkami – Prima banka Slovensko, a.s.

nestanovená

20.08 2014

29/2014

Peter Sasko, Bernoláková 634, 972 71 Nováky a manželka Ing. Veronika Sasková972 21 Nitrianske Sučany č. 389

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti, pozemok CKN parc. č. 973/29 o výmere 600 m2, zastavané plochy a nádvoria do svojho bezpodielového vlastníctva v 1/1-ine za účelom IBV v často obce Chrastečky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a v zmysle zákona č. 238/91 Zb. o majetku obci

11 400,00€

25.8.2014

28/2014

Jozef Toporka, Dlhá 46/44, 971 01 Prievidza a manželka Monika Toporková, Dlhá 46/44, 971 01 Prievidza

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti, pozemok CKN parc. č. 973/30 o výmere 742 m2, zastavané plochy a nádvoria do svojho bezpodielového vlastníctva v 1/1-ine za účelom IBV v často obce Chrastečky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a v zmysle zákona č. 238/91 Zb. o majetku obci

14 098,00€

25.8.2014

27/2014

Michal Vajda, Diviaky nad Nitricou č. 180, 972 25 a manželka Petra Vajdová, rod. Nemčeková, Nitrianske Sučany č. 214, 972 21

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti, pozemok CKN parc. č. 973/37 o výmere 662 m2, zastavané plochy a nádvoria do svojho bezpodielového vlastníctva v 1/1-ine za účelom IBV v často obce Chrastečky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a v zmysle zákona č. 238/91 Zb. o majetku obci

12 578,00€

6.8.2014

26/2014

Martin Belák, Nitrianske Sučany č. 470, 972 21

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti, pozemok CKN parc. č. 973/35 o výmere 650 m2, zastavané plochy a nádvoria do svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine za účelom IBV v často obce Chrastečky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a v zmysle zákona č. 238/91 Zb. o majetku obci

12 350,00

6.8.2014

25/2014

Anton Slošiarik, Nitrianske Sučany č. 434/5, 972 21

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti, pozemok CKN parc. č. 973/26 o výmere 743 m2, zastavané plochy a nádvoria do svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine za účelom IBV v často obce Chrastečky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a v zmysle zákona č. 238/91 Zb. o majetku obci

14 117,00€

6.8.2014

24/2014

Štefan  Zemanovič, Nitrianske Sučany č. 434, 972 21

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti, pozemok CKN parc. č. 973/32 o výmere 703 m2, zastavané plochy a nádvoria do svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine za účelom IBV v často obce Chrastečky v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce a v zmysle zákona č. 238/91 Zb. o majetku obci

13 357,00€

6.8.2014

23/2014

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11,

 010 11 Žilina

Dexia Komunál Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere 42/040/10, Dodatok č. 4

Bod 2:2:3:2: sa ruší a nahrádza nasledovným textom: Dátum posledného čerpania úveru nesmie byť neskôr ako 1 deň pred dátumom  uvedeným v bode 2.2.5.3. Bod 2.2.5.3. sa ruší a nahrádza textom: Amortizácia úveru : 16.07.2015

200 €

17.07 2014

16.07.2015

22/2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1,

 971 01 Prievidza

Dodatok k dohode č.16/§12/2014 zo dňa 28.2.2014

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Predmetom dohody  je : zmena v článku  IV Práva a povinnosti organizátora v bode 2 sa termín vykonávania aktivačnej činnosti mení nasledovne: od 1.3. 2014 do 31.12.2014

 

02.05 2014

31.12.2014

21/2014

Mgr. Ing. Katarína Šašková, Medvedzie 119

027 44 Tvrdošín

Zmluva o poskytovaní audítorských  služieb uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Predmetom zmluvy  je zabezpečenie auditu účtovnej uzávierky, auditu súladu výročnej správy za rok 2013 a audit konsolidovanej účtovnej uzávierky

1 000,00 €

30.04.2014

31.12.2016

20/2014

BP-COM s.r.o.

972 24 Diviacka Nová Ves 569 Ing. Andrej Adamec

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Predmetom zmluvy  je poskytovanie služieb na ochranu pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, dokumentácia

40,00 €

01.04.2014

01.04.2016

19/2014

BENY – STAV Prievidza, s.r.o. Cintorínska 21 

814 99 Bratislava

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Predmetom zmluvy  je výmena elektro –rozvodov a svietidiel  na novej triede pre materskú školu

956,21 €

21.2.2014

31.03.2014

18/2014

BENY – STAV Prievidza, s.r.o. Cintorínska 21 

814 99 Bratislava

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Predmetom zmluvy sú búracie práce a  elektro -rozvodov na novej triede pre materskú školu

988,79 €

21.2.2014

31.03.2014

17/2014

VEVUS s.r.o.

Hviezdoslavova 9

971 01 Prievidza

Zmluva o dielo č.2014004 uzavretá v zmysle § 536 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb. v znení neskorších  zmien

Predmetom dohody  je doplnenie sieti na okná do školskej kuchyne a do triedy na materskej škole

447,82 €

25.03 2014

31.03.2014

16/2014

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Mgr. Ľudmila Húsková

 971 01 Prievidza

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2014

Predmetom dohody  je zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti na účely aktivačného príspevku pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi

48,80 €

28.02 2014

30.12.2014

15/2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1,

 971 01 Prievidza

Dohoda č.16/§12/2014

o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Predmetom dohody  je zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti na účely aktivačného príspevku pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi

 

28.02 2014

30.11.2014

14/2014

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1,

 971 01 Prievidza

Dohoda č.2/§50j/NS/2014

o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. Zamestnanosti podľa zákona č. 5/2004 Z.z.

Predmetom dohody  je poskytnutie príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a ESF

4 759,20 €

27.02 2014

30.11.2014

13/2014

BENY – STAV Prievidza, s.r.o. Cintorínska 21 

814 99 Bratislava

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona 51301991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou v súlade s ponukou predloženou do výberového konania

6 554,02 €

21.2.2014

12/2014

VEVUS s.r.o.

Hviezdoslavova 9

971 01 Prievidza

Zmluva o dielo č.2014004 uzavretá v zmysle § 536 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb. v znení neskorších  zmien

Technická príprava, výroba, dodanie a montáž podľa tejto špecifikácie profilový systém: Aluplast ID 4000 5 komorový profil

23 614,21 €

17.2.2014

11/2014

SOZA – slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3

821 08 Bratislava

Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným prenosom

Udelenie licencie – súhlasu na použitie hud. diel podľa § 18 ods.2 písm. g/ a h/

72,00 €

7.2.2014

7.2.2014

10/2014

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu, ale zatiaľ nevyfakturovanú

Príloha k Zmluve  o združenej dodávke elektriny č. 62082711

Kult. Dom - kino

21,00 € mesačne

1.1.2014

31.12.2014

9/2014

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu, ale zatiaľ nevyfakturovanú

Príloha k Zmluve  o združenej dodávke elektriny č. 62082711

Kult. Dom - kino

21,00 € mesačne

1.1.2014

31.12.2014

8/2014

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu, ale zatiaľ nevyfakturovanú

Príloha k Zmluve  o združenej dodávke elektriny č. 62082701

Kult. dom

58,00 € mesačne

1.1.2014

31.12.2014

7/2014

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu, ale zatiaľ nevyfakturovanú

Príloha k Zmluve  o združenej dodávke elektriny č. 62082691

Kult. dom

169,00 € mesačne

1.1.2014

31.12.2014

6/2014

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu, ale zatiaľ nevyfakturovanú

Príloha k Zmluve  o združenej dodávke elektriny č. 62082631

Dom smútku

8,00 € mesačne

1.1.2014

31.12.2014

5/2014

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu, ale zatiaľ nevyfakturovanú

Príloha k Zmluve  o združenej dodávke elektriny č. 62082601

Ver. osvetlenie

459,00 € mesačne

1.1.2014

31.12.2014

4/2014

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu, ale zatiaľ nevyfakturovanú

Príloha k Zmluve  o združenej dodávke elektriny č. 62082661

Ver. os. Majer

28,00 € mesačne

1.1.2014

31.12.2014

3/2014

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu, ale zatiaľ nevyfakturovanú

Príloha k Zmluve  o združenej dodávke elektriny č. 62082671  šatne TJ

51,00 € mesačne

1.1.2014

31.12.2014

2/2014

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B

01047 Žilina

Dohoda o platbách za odobratú elektrinu, ale zatiaľ nevyfakturovanú

Príloha k Zmluve  o združenej dodávke elektriny č. 62082681  nový OcU

27,00 € mesačne

1.1.2014

31.12.2014

1/2014

TJ Slovan Nitrianske Sučany 972 21 Nitrianske Sučany č. 324

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2014

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie schválenej v OZ zo svojho rozpočtu  na 2014

3 500 €

3.1.2014

31.12.2014

           

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line