Veľkosť písma

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo ROKOŠ

Pozývame Vás na VALNÉ ZHROMAŽDENIE POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA ROKOŠ Nitrianske Sučany.

                06.04.2019 /Sobota/ o 14:00 hodine v Kultúrnom dome obce Nitrianske Sučany

PROGRAM

1. Prezentácia účastníkov od 12,00 do 14,00 hod.(Počas prezentácie budú vyplácané dividendy)

2. Privítanie a úvod

3. Odsúhlasenie programu

4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

5. Správa mandátovej komisie o účasti členov na zhromaždení

6. Správa o plnení uznesenia z valného zhromaždenia 14.4.2018

7. Správa o činnosti za rok 2018

8. Správa o hospodárení za rok 2018

9. Správa o ťažbe dreva za rok 2018 a plán ťažby na rok 2019

10. kúpa a predaj podielov

11. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách a o nových žiadostiach

12. Schvaľovanie novej Zmluvy o spoločenstve, stanov a volebného poriadku

13. Prenájom pozemkov

14. Správa dozornej rady PS Rokoš

15. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018 a odsúhlasenie naloženia so ziskom z hospodárenia za rok 2018

16. Rôzne – diskusia

17. Schválenie uznesenia zo zasadnutia zhromaždenia

18. Záver

Po ukončení rokovania bude podávané občerstvenie. V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.

Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční 22.3.2019 o 17:00 v KD N. Sučany.

Pozemkové spoločenstvo Rokoš ponúka na predaj dubovú a bukovú drevnú hmotu. Jedná sa o cca 600m3 DZ a 50m3 BK z obnovnej ťažby. Predaj sa uskutoční v mesiaci marec formou aukcie. Bližšie informácie na t.č. :0918 166 160. 

Číslo účtu : SK 33  0200 0000 0000 2963 8382

 

 Charakteristika PS : 

Pozemkové spoločenstvo ROKOŠ sa nachádza v južnej časti Strážovských vrchov. Celková výmera spoločenstva je 583,2831 ha. Vedená je v katastrálnom území obce Nitrianské Sučany a bolo založené 11.3.1992. Spoločenstvo vlastní lesné pozemky, trvale trávnaté porasty , vodné plochy, ornú pôdu a iné. Tieto pozemky sú vedené na listoch vlastníctva : 1216,1217,1740,1741,1316,1317,1349,1442,1648. Medzi hlavné činnosti spoločenstva patrí ťažba a odpredaj dreva. Hlavnými drevinami spoločenstva sú Dub Zimný a Buk Lesný. Vedľajšie dreviny sú Hrab, Borovica, Brest, Jaseň a Javory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line