Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch

dňa 19. júna 2015

Prítomní : podľa PL

   Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na zasadnutí boli prítomní 5 poslanci , neprítomní: pán Dušan Bukový a Ing. Zuzana Javorková.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Starosta obce PhDr. Pavol Caňo privítal prítomných poslancov.

Program zastupiteľstva bol schválený.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Mária Briatková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Rastislav Bartík a Ing. Jozef Fodor.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení poslanci Ing. Eduard Belák, Ing. Jozef Fodor, pani Anna Králiková.

K bodu č. 4/

Ekonómka obce Ing. Ivanovová oboznámila poslancov so záverečným účtom za rok 2014, so správou audítora, hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie k záverečnému účtu a s výročnou správou za rok 2014 . Na základe hospodárenia za rok 2014 bolo navrhnuté vytvorenie rezervného fondu vo výške 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa §16 ods.6, t.j. vo výške 10 363,82€. Obecné zastupiteľstvo uvedené informácie zobralo na vedomie.

Zároveň schválilo záverečný účet obce za rok 2014 a vytvorenie rezervného fondu vo výške 10% z prebytku rozpočtu t.j. vo výške 10 363,82€.

K bodu č. 5/

Ekonómka obce Ing. Ivanovová oboznámila poslancov s  rozpočtovým opatrením č.3/2015 v zmysle zákona 583/2004 Z. z. §14, písm. a) a b). Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie č. 3/2015 schválilo.

K bodu č. 6/

Ekonómka obce Ing. Ivanovová oboznámila poslancov s plnením rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.3.2015. Obecné zastupiteľstvo Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 31.3.2015 zobralo na vedomie.

K bodu č. 7 / R ô z n e:

a/ Starosta obce predložil na schválenie:

-         Žiadosť Mesta Nováky o poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí a mládeže – obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo.

-         Žiadosť pána Mareka Brušku a manželky, bytom Nitrianske Sučany 467 o odkúpenie pozemku IBV v časti Chrastečky, parcela číslo: 973/27 o výmere 600 m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku na IBV Chrastečky, parc. č. 73/27 o výmere 600 m2, pánovi Marekovi Bruškovi a manželke, bytom Nitr. Sučany 467.

-         Žiadosť Ing. Rastislava Gajdošíka, bytom Nitrianske Sučany 171 o odkúpenie predzáhradky – obecné zastupiteľstvo žiadosť neschválilo, nakoľko nebol predložený geometrický plán. Obecné zastupiteľstvo doporučuje pánovi Gajdošíkovi dať si vyhotoviť geometrický plán na časť parcely č. 318/1 o výmere 15 m2.

b/ Starosta obce podal informácie o:

-         aktuálnom stave odpredaja pozemkov na IBV Chrastečky,

-         rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci.K bodu č. 8/

Interpelácia poslancov:

-          Ing. Belák, Ing. Bartík – k verejnému osvetleniu.

K bodu č. 9/ D i s k u s i a

-         pán Bruška Marek – k IBV,

-         pán Javorka Martin – k motorkárom, ktorí jazdia po obci vysokou rýchlosťou.

K bodu 10/

Predseda návrhovej komisie Ing. Eduard Belák prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 10/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

Zapisovateľ:         Ing. Mária Briatková         ........................................................

Overovatelia:         Ing. Rastislav Bartík         ........................................................

                               Ing. Jozef Fodor               ........................................................

                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                     starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch   22.6.2015

        

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line