Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 19. júna 2015

Uznesenie č. 34/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

-          návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, Ing. Jozef Fodor, pani Anna Králiková,

-          za overovateľov zápisnice: Ing. Rastislav Bartík, Ing. Jozef Fodor.

Uznesenie č. 35/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad a výročnú správu individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.

Použitie prebytku hospodárenia v súlade s § 15 odst. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. na tvorbu rezervného fondu a vytvorenie rezervného fondu vo výške 10% z prebytku rozpočtu, zisteného podľa § 16 odst. 6, t.j. vo výške 10 363,82 eur.

Uznesenie č. 36/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a) a b).

Uznesenie č. 37/2015

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e

Plnenie rozpočtu Obce Nitrianske Sučany k 31. 3. 2015.

Uznesenie č. 38/2015

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e

  1. Správu hlavného kontrolóra obce a stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu obce za rok 2014 .
  2. Správu audítora za rok 2014.

 

Uznesenie č. 39/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku na IBV Chrastečky , parc. číslo 973/27 o výmere 600 m2, pánovi Marekovi Bruškovi a manželke Veronike Bruškovej, bytom Nitrianske Sučany 467.

Uznesenie č. 40/2015

Obecné zastupiteľstvo

a/ n e s c h v a ľ u j e

žiadosť Ing. Rastislava Gajdošíka, bytom Nitrianske Sučany 171 o odkúpenie predzáhradky, nakoľko nebol doložený geometrický plán,

b/ d o p o r u č u j e

pánovi Ing. Rastislavovi Gajdošíkovi dať si vyhotoviť geometrický plán na časť parcely č. 318/1 o výmere 15 m2.

Uznesenie č. 41/2015

Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e

Žiadosť Mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže.

                                                                                    PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                     starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line