Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 23. júla 2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní : podľa PL

   Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na zasadnutí boli prítomní všetci 7 poslanci .

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, privítal prítomných poslancov a oboznámil ich s programom. Program obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Mária Briatková a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení Ing. Jozef Fodor, Ing. Eduard Belák a pani Anna Králiková.

K bodu č. 4/

Starosta obce PhDr. Pavol Caňo oboznámil poslancov o valnom zhromaždení Miestnej akčnej skupiny Rozvoj Hornej Nitry, ktoré sa konalo dňa 23. 6. 2015 v Novákoch.

Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry – je právnickou osobou združujúcou fyzické a právnické osoby podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov za účelom koordinácie rozvoja územia , iniciovania a podpory rozvojových projektov a ich realizácie na území Hornonitrianskej Kotliny v katastroch obcí Bystričany, Čereňany , Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Nitrianske Sučany, Nitrica , Nováky, Oslany, Podhradie, Radobica, Zemianske Kostoľany.

Sídlo združenia: Mestský úrad Nováky, námestie SNP 349/10, Nováky.

Názov združenia: Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry.

Obecné zastupiteľstvo schválilo  členstvo v občianskom združení Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry hlasovaním, všetkými hlasmi prítomných 7 poslancov, čo je zároveň 100% poslancov – v počte 7,

Obec Nitrianske Sučany budú v tomto združení zastupovať PhDr. Pavol Caňo – starosta obce a Ing. Zuzana Javorková.

K bodu č. 5/    R ô z n e

Starosta obce PhDr. Pavol Caňo oboznámil:

-        so zámerom, montážou a inštaláciou kamerového systému v obci Nitrianske Sučany s cieľom zvýšenia bezpečnosti a prevencie proti kriminalite a vandalizmu na verejných priestoroch obce, ktorý bude realizovaný na základe Výzvy č. 2015/PRV/37 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 -2013 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer - montáž a inštaláciu kamerového systému v obci Nitrianske Sučany hlasovaním, všetkými hlasmi prítomných 7 poslancov, čo je zároveň 100% poslancov – v počte 7,

-      o možnosti odpredaja 11 m2 pre COOP Jednota Prievidza spotrebné družstvo pri predajni COOP Jednota – 072 - Nitrianske Sučany . V prípade oficiálnej požiadavky zo strany COOP Jednota Prievidza sa k uvedenému bodu OZ vyjadrí na najbližšom zasadnutí,

-          po rokovaniach starostu obce so zástupcom Poľno Vtáčnik a. s. , Lehota pod Vtáčnikom bol dohodnutý možný odber vody z vodojemu Háj pre potreby TJ Slovan Nitrianske Sučany, na zavlažovanie trávnatej plochy v areáli TJ, v prípade nedostatku vody a to na základe vypracovanej a podpísanej dohody,

-         obecné zastupiteľstvo sa opätovne zaoberalo uznesením číslo 33/2015, zo dňa 28. 5. 2015, na základe doručenej zmluvy zo StVS a.s. Banská Bystrica, číslo: 6/000136/0366/2015 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie stavebného objektu IO 1.2.1 – Rozšírenie verejného vodovodu do majetku StVS, a. s. Banská Bystrica, za cenu 22 104,93 eur bez DPH a pri dodržaní podmienok uvedených v stanovisku StVPS, a. s. Banská Bystrica č. 2438/2015, podľa Pravidiel pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica. Obecné zastupiteľstvo odkúpenie schválilo hlasovaním, všetkými hlasmi prítomných 7 poslancov, čo je zároveň 100% poslancov – v počte 7,

-        starosta obce predložil na schválenie Dodatok č. 1/2015 k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nitrianske Sučany , za účelom zvýšenia bezpečnosti a prevencie proti kriminalite a vandalizmu na verejných priestranstvách. Obecné zastupiteľstvo Dodatok č. 1/2015 k PHSR obce Nitrianske Sučany schválilo,

-          žiadosť pani Zuzany Kňažíkovej, bytom Mateja Bela č. 6 Komárno, o zníženie poplatku za trhové miesto na sezónu 2015. Obecné zastupiteľstvo schválilo zníženie poplatku za trhové miesto.

K bodu č. 6/

Ing. Jozef Fodor - k IBV Chrástečky.

K bodu č. 7/

V rámci diskusie vystúpili:

pani Anna Králiková – osadenie lavičiek a výsadba zelene v hornej časti obce, na tkz. Barte námestí.

K bodu 8/

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Fodor prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 9/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

Zapisovateľ:         Ing. Zuzana Javorková                     .....................................

Overovatelia:         Ing. Mária Briatková                        .....................................

p. Dušan Bukový                              .....................................

PhDr. Pavol Caňo, v. r.

              starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch 29. 7. 2015

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line