Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 23. júla 2015

 

 

Uznesenie č. 42 /2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

-          návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Fodor, Ing. Eduard Belák, pani Anna Králiková,

-          za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Briatková, pán Dušan Bukový.

Uznesenie č. 43 /2015

Obecné zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e

členstvo v občianskom združení Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry. Uznesenie bolo schválené hlasovaním, všetkými hlasmi prítomných 7 poslancov, čo je zároveň 100% poslancov – v počte 7. Obec Nitrianske Sučany budú v tomto združení zastupovať PhDr. Pavol Caňo – starosta obce a Ing. Zuzana Javorková.

 

Uznesenie č. 44/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

zámer obce - montáž a inštaláciu Kamerového systému v obci Nitrianske Sučany s cieľom zvýšenia bezpečnosti a prevencie proti kriminalite a vandalizmu na verejných priestoroch obce Nitrianske Sučany, ktorý bude realizovaný na základe Výzvy č. 2015/PRV/37 na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Uznesenie bolo schválené hlasovaním, všetkými hlasmi prítomných 7 poslancov, čo je zároveň 100% poslancov – v počte 7.

Uznesenie č. 45/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u je

zníženie poplatku za trhové miesto pre pani Zuzanu Kňažíkovú, bytom Mateja Bela 6, Komárno – na sezónu 2015.

Uznesenie č. 46/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

na základe doručenej zmluvy zo StVS a.s. Banská Bystrica, číslo: 6/000136/0366/2015 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, odkúpenie stavebného objektu IO 1.2.1 – Rozšírenie verejného vodovodu do majetku StVS, a. s. Banská Bystrica, za cenu 22 104,93 eur bez DPH a pri dodržaní podmienok uvedených v stanovisku StVPS, a. s. Banská Bystrica č. 2438/2015, podľa Pravidiel pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica. Uznesenie bolo schválené hlasovaním, všetkými hlasmi prítomných 7 poslancov, čo je zároveň 100% poslancov – v počte 7.

Uznesenie č. 47/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1/2015 k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nitrianske Sučany , za účelom zvýšenia bezpečnosti a prevencie proti kriminalite a vandalizmu na verejných priestranstvách.

                                                                                    PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                    starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line