Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 17. septembra 2015

Uznesenie č. 48/2015

 Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

-          návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Fodor, Ing. Eduard Belák, pani Anna Králiková,

-          za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Briatková, pán Dušan Bukový.

Uznesenie č. 49/2015

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e

Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30. 6. 2015.

Uznesenie č. 50/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a) a b).

Uznesenie č. 51/2015

Obecné zastupiteľstvo d o p o r u č u j e

aby sa žiadosť pána Branislava Mikulu, bytom Nitrianske Sučany 474 opätovne prerokovala po obhliadke miesta stavebnou komisiou, na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 Uznesenie č. 52/2015

  1. Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e odpredaj časti pôvodného pozemku – parcela registra C KN č. 441/1   výmera 7 358 m2, kultúra zastavaná plocha a nádvoria odčlenenej geometrickým plánom č. 56/2015 vyhotoveným dňa 4. 8. 2015 Ing. Danou Gašparovičovou, úradne overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor dňa 10. 8. 2015, pod č. 800/2015 ako samostatná parcela CKN č. 441/5 výmera 13 m2 zastavaná plocha a nádvoria, kupujúcemu Ing. Rastislavovi Gajdošíkovi, trvalý pobyt Nitrianske Sučany 171, na základe jeho písomnej žiadosti zo dňa 26. 8. 2015 ,viac ako 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov.
  2. Obecné zastupiteľstvo u r č u j e kúpnu cenu predávaného pozemku CKN parc. č. 441/5 v sume 3,30 € za 1 m2, čo pri predávanej výmere 13 m2 predstavuje 42,90 €, slovom štyridsaťdva eur deväťdesiat centov.
  3. Obecné zastupiteľstvo r o z h o d l o, že na predaj pozemku sa vzťahuje výnimka uvedená v ustanovení § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov t.j.:

„ ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“.

4. Pri odpredaji pozemku nedochádza k stretu záujmov.

                                                                                   PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                   starosta obce

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line