Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 17.septembra 2015

Prítomní : podľa PL

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Na zasadnutí boli prítomní 6 poslanci, neprítomný: Ing. Rastislav Bartík.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Mária Briatková a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor, Ing. Eduard Belák a p. Anna Králiková.

K bodu č. 4/  

Ing. Elena Ivanovová zhodnotila  Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.6.2015. Obecné zastupiteľstvo zobralo dokument na vedomie a predložila Rozpočtové opatrenie č. 4/2015, v zmysle zákona 583/2004 Z. z. § 14 písm. a), b).

Obecné zastupiteľstvo rozpočtové opatrenie schválilo.

K bodu 5/ R ô z n e

       PhDr. Pavol Caňo – starosta obce , informoval o žiadostiach občanov:

  1. Žiadosť pána Branislava Mikulu, bytom Nitrianske Sučany 474, ktorý žiada o povolenie na vybudovanie prístrešku na drevo na parcele č. 68, ktorý má od obce v prenájme.

      Obecné zastupiteľstvo doporučilo, aby sa predmetná žiadosť opätovne prerokovala na ďalšom obecnom zastupiteľstve, po obhliadke miesta stavebnou komisiou.

  1. Žiadosť p. Ing. Rastislava Gajdošíka, bytom Nitrianske Sučany č.171, ktorý žiada o odkúpenie 13 m2 pozemku v katastrálnom území Nitrianske Sučany. Pozemok sa nachádza pred parcelným číslom č.318/1 a užívajú ho ako predzáhradku.

-         Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj časti pôvodného pozemku – parcela registra C KN č. 441/1   výmera 7 358 m2, kultúra zastavaná plocha a nádvoria odčlenenej geometrickým plánom č. 56/2015 vyhotoveným  dňa 4. 8. 2015 Ing. Danou Gašparovičovou, úradne overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor dňa 10. 8. 2015, pod č. 800/2015 ako samostatná parcela CKN č. 441/5 výmera 13 m2 zastavaná plocha a nádvoria, kupujúcemu Ing. Rastislavovi Gajdošíkovi, trvalý pobyt Nitrianske Sučany 171, na základe jeho písomnej žiadosti zo dňa 26. 8. 2015 ,viac ako 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov.

     Obecné zastupiteľstvo určilo kúpnu cenu predávaného pozemku CKN parc. č. 441/5  

     v sume 3,30 € za 1 m2, čo pri predávanej výmere 13 m2 predstavuje 42,90 €, slovom

     štyridsaťdva eur deväťdesiat centov.

     Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že na predaj pozemku sa vzťahuje výnimka uvedená  

     v ustanovení § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  

     neskorších predpisov t.j.: „ ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa

     vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“.

     Pri odpredaji pozemku nedochádza k stretu záujmov. Zároveň OZ doporučilo

     menovanému v budúcnosti odkúpiť parcelu na celú šírku pozemku

Starosta obce podal informáciu o :

-           Dňa 11. 9. 2015 MS SČK Nitrianske Sučany zorganizoval „Sučiansku kvapku krvi“. Odberu krvi sa zúčastnilo 43 občanov,

-           pripravovanej  inštalácii kamerového systému v obci Nitrianske Sučany s cieľom zvýšenia bezpečnosti a prevencie proti kriminalite a vandalizmu na verejných priestoroch obce,

-         v rámci aktivačných prác boli očistené cesty, ihrisko a potok,

-         oprava WC pre účinkujúcich v priestoroch kultúrneho domu ,

-         údržba cintorína ,

-           V dňoch 26. – 27. 9. 2015 sa uskutočnia Sučianske hodové dni, požiadal poslancov a členov komisií o spoluprácu pri organizovaní podujatia.

     -    pripravovanej návšteve z družobnej obce Bohdíkov, ktorá sa uskutoční v dňoch

           10. - 11. 10. 2015.

     -   žiadosti kolektívu mamičiek z našej obce, o zmenu všeobecne záväzných nariadení MŠ Nitr. Sučany. Danú vec bude starosta konzultovať s pani riaditeľkou ZŠ s MŠ

         Fraňa Madvu Nitr. Sučany a o výsledku bude informovať na najbližšom zasadnutí OZ.

K bodu 6/

Ing. Eduard Belák – spýtal sa na inžinierske siete na Chrastečkách a na vyčíslenie úspory elektrickej energie po rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Ing. Mária Briatková – požiadala , aby VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo pripravené na zverejnenie v mesiaci november.

K bodu 7/

V rámci diskusie vystúpili:

p. Marta Vlnková - upozornila na šíriaci sa zápach z potoka, informovala sa o možnosti získania financií na zhotovenie kanalizácie v obci,

p. Jozef Šimorka – poukázal na túlavých psov v dedine. Požiadal, aby sa športový areál dal uzamknúť a treba   aj upraviť prevádzkovú dobu s dozorom správcu.

K bodu 8/

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Fodor prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu 9/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

Zapisovateľ:         Ing. Zuzana Javorková             .....................................

Overovatelia:         Ing. Mária Briatková              .....................................

p. Dušan Bukový                  .....................................

              

                                                                                             PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                               starosta obce

V Nitrianskych Sučanoch, 23. 9. 2015

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line