Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 4. decembra 2015

Uznesenie č. 53/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

-          návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, Ing. Jozef Fodor, pani Anna Králiková

-          za overovateľov zápisnice: pán Dušan Bukový, Ing. Rastislav Bartík

Uznesenie č. 54/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016.

Uznesenie č. 55/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   VZN č. 2/2015 obce Nitrianske Sučany o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa / žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2016.

Uznesenie č. 56/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   VZN č. 3/2015 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci, iných jednorazových sociálnych dávkach občanom s trvalým pobytom na území obce Nitrianske Sučany.

Uznesenie č. 57/2015

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e   Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30. 9. 2015.

Uznesenie č. 58/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 v zmysle zákona
č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a/, b/.

Uznesenie č. 59/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Rozpočet obce Nitrianske Sučany na roky    2016 – 2018.

Uznesenie č. 60/2015

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e   odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce.

Uznesenie č. 61/2015

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e   Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 v obci Nitrianske Sučany.

Uznesenie č. 62/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   odkúpenie pozemku parc. č. 973/28 o výmere 600 m2 od Ing. Ľubomíra Šalagu, bytom Prievidza, Dlhá 369/32 – pre Obec Nitrianske Sučany, podľa podmienok predaja pozemkov IBV Nitrianske Sučany. Odkúpenie pozemku bolo schválené obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, čo je 100%.

Uznesenie č. 63/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   odpredaj pozemkov pre Ingridu Ondrušovú, bytom Nitrianske Sučany 95 a Martina Antola , bytom Sebedražie, Priehon 121/70 – parcela č. 973/36 o výmere 600 m2 a Tomáša Sladkaya, bytom Nitrianske Sučany 462 – parcela č. 973/28 o výmere 600 m2.

Uznesenie č. 64/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   za člena Zboru pre občianske záležitosti pána Antona Šmýkala, bytom Nitrianske Sučany 445 - od 1. 1. 2016.

Uznesenie č. 65/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   členov Ústrednej inventarizačnej komisie na obdobie rokov 2015 – 2018 : Ing. Máriu Briatkovú, Ing. Máriu Mikulovú, pani Janu Strobl a Ing. Elenu Ivanovovú.

Uznesenie č. 66/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   kronikára obce Nitrianske Sučany pani Mgr. Máriu Krčekovú, bytom Nitrianske Sučany 340 – od 1. 1. 2016.

Uznesenie č. 67/2015

Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e   žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí. V zmysle VZN č. 7/2014, článok 2, odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí zariadeniam mimo jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Uznesenie č. 68/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   zámer možného rozšírenia miestnej komunikácie.

Uznesenie č. 69/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   zámer možnej revitalizácie časti obce Nitrianske Sučany.

Uznesenie č. 70/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e  žiadosť pani Marty Dzúrikovej a Ing. Ľubomíry Kiabovej, ohľadom rozšírenia poskytnutia sociálnej pomoci pre pána Alojza Kiabu, bytom Nitrianske Sučany 388 na 3 hodiny denne, s tým, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci jún 2016 bude žiadosť opätovne prerokovaná, vzhľadom na finančné prostriedky obce.

Uznesenie č. 71/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   žiadosť TJ Slovan Nitrianske Sučany o zvýšenie dotácie na činnosť futbalového klubu zo súčasných 4 500,-€ na 5 500,-€.

Uznesenie č. 72/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   žiadosť pána Petra Kováčika, bytom Nitrianske Sučany 137 o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci pre syna Adama Kováčika, vo výške 60,-€.

Uznesenie č. 73/2015

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   žiadosť pána Branislava Mikulu, bytom Nitrianske Sučany 474, na vybudovanie prístrešku na parcele číslo 68, ktorú má v prenájme.

                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                  starosta obce  

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 12 návštevníkov a žiadni členovia on-line