Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 4.decembra 2015

Prítomní : podľa PL

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení pán Dušan Bukový a Ing. Rastislav Bartík.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Eduard Belák, Ing. Jozef Fodor a pani Anna Králiková.

K bodu č. 4/

Mgr. Vlasta Sladkayová a pani Mária Miklášová oboznámili s Návrhom VZN č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo VZN č. 1/2015 schválilo.

K bodu 5/

Ing. Elena Ivanovová informovala o Návrhu VZN č. 2/2015 obce Nitrianske Sučany o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a na prevádzku na dieťa / žiaka materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianske Sučany na kalendárny rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo VZN č. 2/2015 schválilo.

K bodu č. 6/

Ing. Zuzana Javorková oboznámila s Návrhom VZN č. 3/2015 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci, iných jednorazových sociálnych dávkach občanom s trvalým pobytom na území obce Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo VZN č. 3/2015 schválilo.

K bodu č.7/

Ing. Elena Ivanovová podala informáciu o Plnení rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.9.2015 a o Rozpočtovom opatrení č. 5/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a/, b/.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 30.9.2015 a schválilo Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a/, b/.

K bodu č. 8/

Ing. Elena Ivanovová predniesla Návrh rozpočtu obce Nitrianske Sučany na rok 2016 – 2018.

Pani Alžbeta Miková – predniesla odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce a informovala o Pláne kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 v obci Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet obce Nitrianske Sučany na roky 2016 – 2018.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce a Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 v obci Nitrianske Sučany.

K bodu č. 9/ R ô z n e

       PhDr. Pavol Caňo oboznámil o :

-          Programe rozvoja obce Nitrianske Sučany na roky 2015 - 2022. Je to strategický dokument. Musia ho mať spracované tie mestá a obce, ktoré sa chcú uchádzať o nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie. Program je zameraný na podporu regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu oblasť pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce. Program je spracovaný a bude podľa potreby priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

-          Materská škola bude od 1.1.2016 otvorená do 16,00hod.

       PhDr. Pavol Caňo informoval o žiadostiach :

-  Odkúpenie pozemku parc. č. 973/28 o výmere 600m2 od pána Ing. Ľubomíra Šalagu, bytom Prievidza pre obec Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemku parc. č. 973/28 o výmere 600m2 od pána Ing. Ľubomíra Šalagu ,bytom Prievidza pre obec Nitrianske Sučany, podľa podmienok predaja pozemkov IBV Nitrianske Sučany. Odkúpenie pozemku bolo schválené obecným zastupiteľstvom všetkými prítomnými poslancami, čo je 100%.

- Žiadosti: p. Ingridy Ondrušovej, bytom Nitr. Sučany č. 95 a Martina Antola, bytom Sebedražie , Priehon 121/70 na odpredaj pozemku parc. č. 973/36 o výmere600m2aTomáša Sladkaya, bytom Nitr. Sučany č. 462 ,parc. č. 973/28 .o výmere 600m2.

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemkov: pre p. Ingridu Ondrušovú, bytom Nitr. Sučany č. 95 a Martina Antola, bytom Sebedražie , Priehon 121/70 parc. č. 973/36 o výmere600m2aTomáša Sladkaya, bytom Nitr. Sučany č. 462, parc.č. 973/28 o výmere 600m2.

-          Na návrh predsedníčky ZPOZ p. Ing. Marcely Jedinákovej vymenovať za člena Zboru pre občianske záležitosti p. Antona Šmýkala , bytom Nitr. Sučany č. 445.

Obecné zastupiteľstvo schválilo za člena Zboru pre občianske záležitosti pána Antona Šmýkala, bytom Nitr. Sučany č. 445 od 1.1.2016.

-        Vymenovanie členov Ústrednej inventarizačnej komisie na obdobie rokov 2015 – 2018 Ing. Máriu Briatkovú, Ing. Máriu Mikulovú, pani Janu Strobl a Ing. Elenu Ivanovovú.

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov Ústrednej inventarizačnej komisie.

-         Vymenovať kronikárku obce Nitrianske Sučany pani Máriu Krčekovú.

Obecné zastupiteľstvo schválilo pani Máriu Krčekovú za kronikárku obce od 1.1.2016.

-          Žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť Mesta Prievidza o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v zmysle VZN č. 7/2014, článok 2, odsek 3 – obec neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávania detí zariadeniam mimo jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

-          Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer možného rozšírenia miestnej komunikácie.

-          Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer možnej revitalizácie časti obce Nitrianske Sučany.

-          Žiadosť pani Marty Dzúrikovej a Ing. Ľubomíry Kiabovej , v ktorej žiadajú o rozšírenie poskytovania sociálnej pomoci pre ich otca Alojza Kiabu, bytom Nitrianske Sučany č. 388.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Marty Dzúrikovej a Ing. Ľubomíry Kiabovej ohľadom rozšírenia na 3 hodiny denne , s tým, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci jún 2016 bude žiadosť opätovne prerokovaná, vzhľadom na finančné prostriedky obce.

-          Žiadosť TJ Slovan Nitrianske Sučany , v ktorej žiadajú o navýšenie dotácie na činnosť futbalového klubu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie dotácie na činnosť futbalového klubu zo súčasných 4 500,-€ na 5 500,- €.

-          Žiadosť pána Petra Kováčika , bytom Nitr. Sučany č. 137, v ktorej žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci pre syna Adama Kováčika.

Obecné zastupiteľstvo schválilo jednorazovú sociálnu výpomoc vo výške 60,-€.

-          Žiadosť pána Branislava Mikulu, bytom Nitr. Sučany č. 474 na vybudovanie prístrešku na parcele č. 68, ktorú má v prenájme.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť p. Branislava Mikulu bytom Nitr. Sučany č. 474 na

vybudovanie prístrešku na parcele č. 68, ktorú má v prenájme.

K bodu č. 10/

Ing. Eduard Belák – spýtal sa na voľné pozemky na Chrastečkách , odporučil inzerovať predaj pozemkov v novinách a skonštatoval, že je prínos pre obec, že väčšinu pozemkov si kúpili občania s trvalým pobytom v Nitrianskych Sučanoch.

K bodu 11

V rámci diskusie vystúpili:

p. Bruška Marek - zaujímal sa o to, či pri stavebných prácach na IBV Chrastečky bude aj stavebný dozor a kto ho bude vykonávať.

Požiadal o zverejnenie termínu obecného plesu v roku 2017 na webových stránkach obce s časovým predstihom, aby bolo možné si dostatočne vopred objednať vstupenky.

K bodu 12

Predseda návrhovej komisie Ing. Eduard Belák prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu 13/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť,

poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2016.

                                                                                           PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                          starosta obce

 

Zapisovateľ:   Ing. Zuzana Javorková    

Overovatelia:  pán Dušan Bukový

                    Ing. Rastislav Bartík

 

V Nitrianskych Sučanoch, 10. 12. 2015

 

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line