Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 31. decembra 2015

Prítomní: podľa PL

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Rastislav Bartík a Ing. Mária Briatková.

K bodu č . 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Fodor, pani Anna Králiková, pán Dušan Bukový.

K bodu č. 4/

Ing. Elena Ivanovová oboznámila poslancov s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015, ktorým sa ustanovujú podmienky a určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016, na území Obce Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo VZN č. 4/2015 schválilo.

K bodu č. 5/

Ing. Elena Ivanovová oboznámila poslancov OZ s Rozpočtovým opatrením č. 6/2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a/b/.

Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 6/

Rôzne ---

K bodu č. 7/ Interpelácia poslancov

---

K bodu č. 8/

Diskusia ---

K bodu č. 9/

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Fodor prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 10/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce  

Zapisovateľ: Ing. Zuzana Javorková                     ...........................................

Overovatelia: Ing. Rastislav Bartík                         ............................................

          

                         Ing. Mária Briatková                          ............................................

V Nitrianskych Sučanoch, 31. 12. 2015

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line