Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 24. mája 2016

Uznesenie č. 12/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

-          Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, pani Anna Králiková a Ing. Jozef Fodor

-          Za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Briatková a pán Dušan Bukový.

Uznesenie č. 13/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e na základe uznesenia č. 6/2016, zo dňa 30.3.2016, kúpnu zmluvu medzi: Peter Sasko, rod. Sasko bytom Nováky Bernolákova 634 a Ing. Veronika Sasková, rod. Talianová, bytom Nitrianske Sučany 389 – pozemku parc. č. 973/29 o výmere 600 m2, v cene 19,-€ za m2 a Obcou Nitrianske Sučany.

Uznesenie č. 14/2016

Obecné zastupiteľstvo   r u š í   časť uznesenia č. 63/2015, zo dňa 4. 12. 2015 – odpredaj pozemku pre Ingrid Ondrušovú, bytom Nitrianske Sučany 95 a Martina Antola, bytom Sebedražie, Priehon 121/70 – parcela číslo 973/36 o výmere 650,94 m2.

Uznesenie č. 15/2016

Obecné zastupiteľstvo   s ú h l a s í   so zrušením Regionálneho združenia ROKOŠ – CHOTOMA.

Uznesenie č. 16/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   odpredaj pozemku parc. č. 973/24 o výmere 653,94 m2, pre Miloša Líšku, bytom Nitrica 497 a manželku Veroniku Líškovú, bytom Nitrica 497. Ide o predaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) dôvod hodný osobitného zreteľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, ktorý bol schválený viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov v počte 7. Hlasovalo za 6, proti 0, zdržalo sa 0, prítomní poslanci: 6. V zmysle zásad pre predaj pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu, lokalita Chrastečky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je, že pozemok bol určený na zastavanie pre IBV. Hlasovanie : Za 6, proti 0, zdržalo sa 0.

Uznesenie č. 17/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   odpredaj pozemku parc. č. 973/36 o výmere 650,94 m2, pre Ivana Macku, bytom Prievidza, Gorkého 21/2 a Ivetu Madžovú, bytom Prievidza, Gorkého 21/2. Ide o predaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) dôvod hodný osobitného zreteľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, ktorý bol schválený viac ako 3/5 väčšinou všetkých poslancov v počte 7. Hlasovalo za 6, proti 0, zdržalo sa 0, prítomní poslanci: 6. V zmysle zásad pre predaj pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu, lokalita Chrastečky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je, že pozemok bol určený na zastavanie pre IBV. Hlasovanie : Za 6, proti 0, zdržalo sa 0.

Uznesenie č. 18/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   nákup motorovej štvorkolesovej kosačky CC 1020 BHN pre obec Nitrianske Sučany, v zmysle Internej smernice č. 6/2013, článok 5, písmeno c).

Uznesenie č. 19/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e   Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31. 3. 2016.

Uznesenie č. 20/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a) b).

Uznesenie č. 21/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   navýšenie základného platu starostu obce v súlade s novelou zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest – zákonom č. 377/2015 Z. z. o 25 %.

Uznesenie č. 22/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany.

                                                                           PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                            starosta obce      

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 49 návštevníkov a žiadni členovia on-line