Veľkosť písma

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch zo dňa 24. mája 2016

Prítomní: podľa PL

                Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ing. Mária Briatková a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Eduard Belák, pani Anna Králiková a Ing. Jozef Fodor.

K bodu č. 4/

Ing. Elena Ivanovová predniesla Plnenie rozpočtu obce Nitrianske Sučany k 31.3.2016. Obecné zastupiteľstvo Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2016 zobralo na vedomie. Ďalej predniesla Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. § 14 písm. a)b) – obecné zastupiteľstvo Rozpočtové opatrenie schválilo.

K bodu č. 5/

Starosta obce predniesol Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany. Obecné zastupiteľstvo návrh VZN č. 2/2016 schválilo.

K bodu č. 6/ R ô z n e

-          Starosta obce predniesol na schválenie - na základe uznesenia č. 6/2016, zo dňa 30.3.2016, kúpnu zmluvu medzi: Peter Sasko bytom Nováky, Bernolákova 634 a Ing. Veronikou Saskovou, rod. Talianovou, bytom Nitrianske Sučany 389 – pozemku parc. č. 973/29 o výmere 600 m2, v cene 19,-€ za m2 a Obcou Nitrianske Sučany. Obecné zastupiteľstvo kúpnu zmluvu schválilo.

-          Starosta obce predložil poslancom žiadosť Ingrid Ondrušovej, bytom Nitrianske Sučany 95 a Martina Antola, bytom Sebedražie, Priehon 121/70 o zrušenie časti uznesenia č. 63/2015, zo dňa 4.12.2015, kde bol schválený odpredaj pozemku parc. č. 973/36 o výmere 650,94 m2. Obecné zastupiteľstvo zrušilo časť uznesenia č. 63/2015, zo dňa 4.12.2015 – odpredaj pozemku pre Ingrid Ondrušovú, bytom Nitrianske Sučany 95 a Martina Antola, bytom Sebedražie, Priehon 121/70 – parcela číslo 973/36 o výmere 650,94 m2.

-          Starosta obce predložil na zrušenie Regionálne združenie ROKOŠ – CHOTOMA, z dôvodu neaktuálnosti a na základe dohody medzi zástupcami obcí uvedeného združenia. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zrušením Regionálneho združenia ROKOŠ – Chotoma.

-          Starosta obce predložil žiadosť pána Miloša Lišku, bytom Nitrica 497 a manželky Veroniky Liškovej, bytom Nitrica 497, o odkúpenie obecného pozemku, parc. č. 973/24. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parc. č. 973/24 o výmere 653,94 m2, pre pána Miloša Lišku a manželku Veroniku Liškovú, bytom Nitrica 497.

-          Starosta obce predložil žiadosť pána Ivana Macku, bytom Prievidza, Gorkého 21/2 a Ivety Madžovej, bytom Prievidza, Gorkého 21/2 , o odkúpenie stavebného pozemku, parc. číslo 973/36. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parc. č. 973/36 o výmere 650,94 m2, pre Ivana Macku, bytom Prievidza, Gorkého 21/2 a Ivetu Madžovú, bytom Prievidza, Gorkého 21/2.

-          Starosta obce predložil na schválenie nákup motorovej štvorkolesovej kosačky CC1020 BHN pre obec Nitrianske Sučany, v zmysle Internej smernice č. 6/2013, článok 5 písmeno c). Obecné zastupiteľstvo nákup kosačky schválilo.

-          Ing. Elena Ivanovová predniesla na schválenie navýšenie základného platu starostu obce, v súlade s novelou zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest – zákonom č. 377/2015 Z. z. Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie základného platu starostu obce o 25%.

K bodu č. 7/ Interpelácia poslancov

---

K bodu č. 8/ Diskusia

---

K bodu č. 9/

Predseda návrhovej komisie Ing. Eduard Belák prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu č. 11/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

                                                                                          PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                       starosta obce

Zapisovateľ: Ing. Zuzana Javorková                                       ................................................

Overovatelia: Ing. Mária Briatková                                         ...............................................

                         pán Dušan Bukový                                     ..............................................

V Nitrianskych Sučanoch, 24. mája 2016  

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line