Veľkosť písma

Uznesenie

z Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch dňa 13. júna 2016

Uznesenie č. 23/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e

-          Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Belák, Ing. Jozef Fodor a pán Dušan Bukový,

-          Za overovateľov zápisnice: Ing. Rastislav Bartík a pani Anna Králiková.

Uznesenie č. 24/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e  

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany.

Uznesenie č. 25/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad a výročnú správu individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.

Uznesenie č. 26/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   použitie prebytku hospodárenia v súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení, na tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6, t.j. vo výške 2 747,37€.

Uznesenie č. 27/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e   Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke obce za rok 2015.

Uznesenie č. 28/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   na   v d e o m i e   Stanovisko hlavného kontrolóra obce a Komisie finančnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu k Záverečnému účtu obce za rok 2015.

Uznesenie č. 29/2016

Obecné zastupiteľstvo   b e r i e   n a  v e d o m i e   plán kontrolnej činnosti v Obci Nitrianske Sučany na II. polrok 2016.

Uznesenie č. 30/2016

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e finančný príspevok vo výške 100,-€ na základe žiadosti: eRko - Hnutia kresťanského spoločenstva detí , Miletičova 7, Bratislava 2.

Uznesenie č. 31/2016

Obecné zastupiteľstvo n e s c h v a ľ u j e   žiadosť pána Štefana Zemanoviča, bytom Nitrianske Sučany 434 o odkúpenie pozemku parc. č. 973/33 v k. ú. Nitrianske Sučany. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po ukončení IBV Chrastečky.

Uznesenie č. 32/2016

Obecné zastupiteľstvo   s c h v a ľ u j e   predĺženie poskytovania opatrovateľskej služby do 31. 12. 2016 , v pracovných dňoch v počte 3 hodiny denne, pre pána Alojza Kiabu, bytom Nitrianske Sučany č. 388.

Uznesenie č. 33/2016

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e   výstavbu „Spevnených plôch“ pred Domom smútku v obci Nitrianske Sučany, v počte 10 parkovacích miest.

                                                                                                 PhDr. Pavol Caňo, v. r.

                                                                                                starosta obce

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line