Veľkosť písma

 

Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch  zo dňa 13.júna 2016

 

Prítomní : podľa PL

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskych Sučanoch bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil program podľa pozvánky.

 

K bodu č. 1/

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce PhDr. Pavol Caňo, ktorý na úvod privítal prítomných poslancov, oboznámil ich s programom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.

K bodu č. 2/

Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Javorková. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení Ing. Rastislav Bartík a pani Anna Králiková.

K bodu č. 3/

Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Eduard Belák, Ing. Jozef Fodor a pán Dušan Bukový.

K bodu č. 4/

Pani Mária Miklašová oboznámila prítomných s Návrhom VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Nitrianske Sučany.

Obecné zastupiteľstvo  VZN č. 2/2016 schválilo.

K bodu 5/   

Ing. Elena Ivanovová informovala o Záverečnom účte Obce Nitrianske Sučany za rok 2015 a Výročnej správe individuálnej účtovnej závierky  Obce Nitrianske Sučany za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Obce Nitrianske Sučany za rok 2015 a Výročnú správu individuálnej účtovnej závierky  Obce Nitrianske Sučany za rok 2015.

 

Pani Alžbeta Miková –  kontrolórka obce, predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015. Obecné zastupiteľstvo stanovisko hlavného kontrolóra zobralo na vedomie. Stanovisko komisie finančnej, obchodu, služieb a cestovného ruchu k Záverečnému účtu obce za rok 2015 predniesla Ing. Ivanovová. Obecné zastupiteľstvo stanovisko komisie zobralo na vedomie.

 Ing. Elena Ivanovová podala informáciu  o Správe nezávislého audítora o účtovnej závierke obce za rok  2015

Obecné zastupiteľstvo správu nezávislého audítora zobralo na vedomie.

Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku hospodárenia v súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení , na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6, t. j. vo výške 2 747,37 €.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán kontrolnej činnosti v Obci Nitrianske Sučany na II. polrok 2016.

 

K bodu č. 6/  R ô z n e

v       PhDr. Pavol Caňo informoval o žiadostiach:

-         p. Štefana Zemanoviča, bytom Nitrianske Sučanyč.434 o odkúpenie pozemku parc. č. 973/33 v k. ú. Nitrianske Sučany.

     Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť p. Štefana Zemanoviča, bytom Nitrianske

     Sučany 434 o odkúpenie pozemku parc. č. 973/33 v k. ú. Nitrianske Sučany.

Žiadosť bude opätovne prerokovaná po ukončení IBV Chrastečky.

-         Hnutia kresťanského spoločenstva detí, Miletičova 7 Bratislava o finančný príspevok na tábor pre deti z Nitrianskych Sučian.

 Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok pre Hnutie kresťanského

 spoločenstva detí  vo výške 100,-- eur.

-         Žiadosť pani Marty Dzúrikovej a Ing. Ľubomíry Kiabovej, v ktorej žiadajú o  poskytovanie sociálnej pomoci pre ich otca Alojza Kiabu, bytom Nitrianske  Sučany č. 388.

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie poskytovania opatrovateľskej služby do 31.12.2016, v pracovných dňoch v počte 3 hodiny , pre pána Alojza Kiabu, bytom Nitrianske Sučany č. 388.

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu „ Spevnených plôch „ pred Domom smútku v obci Nitrianske Sučany, v počte 10 parkovacích miest.

 

-             starosta obce ďalej informoval o :

-          zabezpečení chodu materskej školy počas letných prázdnin, 2 týždne v mesiaci júl a 2 týždne v mesiaci august 2016,

-          vytvorení nových hrobových miest,

-         vybudovaní nového WC v priestoroch školského dvora,

-         zrenovovaní autobusovej zastávky pred kostolom,

-         o triedení  komunálneho odpadu  a zabezpečení likvidácie firmou ENVIPACK od júla 2016,

-         zmene územného plánu obce, je potrebné určiť nové lokality.

 

K bodu  č. 7/

Ing. Eduard Belák – spýtal sa na voľné pozemky na Chrastečkách ,

§  požiadal o zabetónovanie šachty pre kultúrnom dome a pri rodinnom dome p. Pavla Haluša ,

§  na audítora.

 

Ing. Rastislav Bartík  - sa informoval o možnosti vybudovania spomaľovača na cestnej komunikácii pred Pohostinstvom v rodinnom dome Penju Ivanovova.

 

K bodu č. 8/

V rámci diskusie vystúpili:

pán  Milan Kiaba -  sa spýtal na možnosť opravy poklopov  a vyčistení kanálov v obci,

-          na odstránenie štrkového nánosu na hornom moste,

-         na oficiálne pomenovanie ulíc v obci,

-         na odstránenie buriny medzi farskou záhradou a cintorínom.

pán Ryban Ján – požiadal  o pomoc pri odstraňovaní škôd spôsobených prívalovým dažďom, o možnosti vybudovať pred rodinným domom ochranné protipovodňové opatrenia.

pán Matej Števák – taktiež požiadal o pomoc pri odstraňovaní škôd po povodniach.

 

K bodu 9/

Predseda návrhovej komisie Ing .Eduard Belák  prečítal zoznam prijatých uznesení.

K bodu 10/

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť.

 

 

 

 

                                                                                           PhDr. Pavol Caňo, v. r.   

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

Zapisovateľ:          Ing. Zuzana Javorková             .....................................

Overovatelia:         Ing. Rastislav Bartík                             .....................................

pani Anna Králiková                           .....................................

 

 

V Nitrianskych Sučanoch, 24.6. 2016

Nájdi na stránke

Počasie

Meniny

Meniny na web
FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line